ဂ်ပန္ - ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ( အေျခခံ အခ်က္အလက္ )
အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ား


သံတမန္ဆက္ဆံေရး
၁၉၅၄ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ေနထိုင္သူဦးေရ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး - လူဦးေရ ၁၃၆၇ ( ၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာလ )
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳး - လူဦးေရ ၉၂၃၁ ( ၂၀၁၄ ဇြန္လ )

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ကုန္သြယ္မွဳမ်ား ( ၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ )
ျပည္ပသို ့တင္ပို ့ၿခင္း - အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၆မီလီယံ (အ၀တ္အထည္၊ပင္လယ္ထြက္ကုန္၊ဖိနပ္)
ျပည္တြင္းသို ့တင္သြင္းၿခင္း - အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဘီလီယံ (ကားႏွင့္စက္ပစၥည္း)

ဂ်ပန္မွ တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမွဳမ်ား
၁၉၈၈ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇၀မီလီယံ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းမွဳမ်ား
ယူနစ္ - ယန္းသန္း၁၀၀

ဘ႑ာေရးႏွစ္ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မွဳနည္းပညာပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ
၂၀၁၁ - ၄၆.၄၄၁၇.၄၅
၂၀၁၂၁၉၈၉.၀၀၂၇၇.၃၀၃၇.၉၉
၂၀၁၃၅၁၀.၅၂၁၉၆.၈၆၆၁.၅၉
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ယန္း ၃၀၀ ဘီလီယံခန္ ့အေၾကြးမ်ား ေလွ်ာ္ေပးခဲ့ပါသည္။

ခရီးစဥ္မ်ား

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို ့လည္ပတ္ၿခင္း ( ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ )
ခုႏွစ္ အမည္
၂၀၀၂ ေအာက္တိုဘာလ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး Yoriko Kawaguchi
၂၀၀၃ ဇြန္လ ႏိုင္ငံံံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန အၾကီးတန္း ဒုတိယ၀န္ၾကီး Tetsuro Yano
၂၀၀၈ ေမလ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန အၾကီးတန္း ဒုတိယ၀န္ၾကီး Hitoshi Kimura
၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး Koichiro Gemba
၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလ ဒုတိယ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ၊ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး Taro Aso
၂၀၁၃ ေမလ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ Shinzo Abe
၂၀၁၄ မတ္လ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး Fumio Kishida
၂၀၁၄ ၾသဂုတ္လ ႏိုင္ငံံျခားေရး၀န္ၾကီး Fumio Kishida
၂၀၁၄ ႏို၀င္ဘာလ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ Shinzo Abe
၂၀၁၅ စက္တင္ဘာလ ဒုတိယ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ၊ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး Taro Aso

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို ့လည္ပတ္ျခင္း ( ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ )
ခုႏွစ္ အမည္
၂၀၀၀ ဇြန္လႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိၿပားမွဳ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ ့ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ခင္ညြန္ ့
၂၀၀၃ ဒီဇင္ဘာလ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ခင္ညြန္ ့
၂၀၀၃ ဒီဇင္ဘာလႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဦး၀င္းေအာင္
၂၀၀၅ ေမလ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဦးဥာဏ္၀င္း
၂၀၀၈ ဇန္န၀ါရီလ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဦးဥာဏ္၀င္း
၂၀၀၉ ႏို၀င္ဘာလ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္
၂၀၁၀ ဇန္န၀ါရီလ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဦးဥာဏ္၀င္း
၂၀၁၁ ေအာက္တိုဘာလ ႏိုင္ငံံျခားေရး၀န္ၾကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္
၂၀၁၂ ဧၿပီလ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္
၂၀၁၂ ေမလ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္
၂၀၁၂ ဇူလိုင္လ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္
၂၀၁၃ ႏို၀င္ဘာလ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္း
၂၀၁၅ ဇူလိုင္လ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္
၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္

ယဥ္ေက်းမႈု ဖလွယ္ျခင္း
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ မွ Japan Foundation ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ၏ ဥကၠဌ Dr.Takashi Shiraishi ဦးေဆာင္ေသာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားပါ၀င္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈုု ဖလွယ္ျခင္းဆိုင္ရာ အဖြဲ ့တစ္ဖြဲ ့ကို ေစလႊတ္ခဲ့သည္။
အဖြဲ ့၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ဂ်ပန္ ၊ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈုဖလွယ္ၿခင္း၊ ယဥ္ေက်းမွ ုဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းျခင္း တို ့ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး တိုးခ်ဲ ့ျခင္း၊ အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း ဆိုင္ရာ အနာဂတ္ေပၚလစီ မ်ားကို အစိုးရဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ၿဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးမႈု မွရရွိလာေသာ ရလဒ္မ်ားကို ဂ်ပန္အစိုးရသို ့ေပၚလစီ အၾကံျပဳခ်က္အေနႏွင့္ တင္ျပသြားခဲ့သည္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကို ဂ်ပန္ - ျမန္မာ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးႏွစ္ ၆၀ ျပည့္ႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။