ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒၚလာ(၉၂,၀၃၅)တန္ဖိုးရွိ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ေထာက္ပ႔ံကူညီျခင္း
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၀) ရက္္
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေလးေပါမူေက်းရြာအေျခခံပညာအလယ္တန္း ေက်ာင္းခြဲေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၉၂,၀၃၅) ကိုပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါစီမံကိန္းႏွစ္ခု၏ဖြင့္လွစ္ပြဲႏွင့္လႊဲေျပာင္းပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လ(၂၀)ရက္တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသ ႀကီး၊ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္၌က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ပန္သံ႐ံုးမွဒုတိယအတြင္း၀န္ Mr. Kazuyoshi SUZUKI၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးကရင္တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဦးေစာဂ်ဴဘလီစံလွ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး စက္မႈႏွင့္လွ်ပ္စစ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဦးေဘဘီအုန္း၊ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးဥာဏ္ေဆြ၀င္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင္႔ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ပါသည္။

ေလးေပါမူေက်ာင္းသည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲသို႔အဆင့္ႁမႇင့္လိုက္ေသာ္လည္း၊ တိုးလာေသာေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ စာသင္ခန္းလံုေလာက္မႈမ႐ွိခဲ့ပါ။ ဒုတိယတန္း၊တတိယတန္း၊စတုတၴတန္း ႏွင့္ဒႆမတန္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ဆူညံေသာယာယီအေဆာက္အအံုႏွစ္ခုတြင္ စာသင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ၎၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ စာသင္ခန္းငါးခန္းႏွင့္စာသင္ခံုမ်ားအျပည့္အ၀ပါ၀င္ေသာ သံကူကြန္ကရစ္တစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္တစ္ေဆာင္ကိုပံ့ပိုး ေပးခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ကရင္တိုင္းရင္းသားေက်ာင္းသူ/သား(၄၄၈)ဦးကို အက်ဳိးခံစားမႈျဖစ္ေပၚေစပါမည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး စီမံကိန္းေပါင္း(၇၂၇)ခုကိုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ၊ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၃၂၈)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၁၉၂)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၈)ခု၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၃၄)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ကူညီခဲ့ၿပီးျဖစ္ ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစ လိမ္႔မည္ဟုေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။