ဂ်ပန္အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ေစလႊတ္ျခင္း
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၈) ရက္

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၈ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံ၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ အေထြအေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္အတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုင္ရာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ Mr. Yohei SASAKAWA ေခါင္းေဆာင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ကို ေစလႊတ္ရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါသည္။

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပိုမိုတိုးတက္လာလိမ့္မည္ဟု ဂ်ပန္အစိုးရက ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ေစလႊတ္ျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တသည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံအားေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။