ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ကရင္ျပည္နယ္၊ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၅၃,၀၉၅)တန္ဖိုးရွိေသာစာသင္ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ေထာက္ပံ့ျခင္း
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၅) ရက္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာဂ်ပန္ႏိုင္ငံသံရံုးမွ သံအမတ္ႀကီး H. E. Mr. Tateshi HIGUCHI ႏွင့္ ၾကခတ္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌသည္ စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပး ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ယေန႔လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္၎၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ အရ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၅၃,၀၉၅)ကို လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ ထားမႈအေထာက္အပံ့အျဖစ္ေပးအပ္ခဲ့ရာ အဆိုပါစီမံကိန္းမွာ-ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကခတ္ ေခ်ာင္းေက်း႐ြာ၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းခြဲေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္္ ျဖစ္ပါသည္။

ၾကခတ္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာအေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းခြဲသည္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္႐ွိပါသည္။ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးမ်ားသည္ မ်ားျပားေသာေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ စာသင္ခန္းလံု ေလာက္မႈမေပးႏိုင္ပါ။ သတၲမတန္း၊အဌမတန္းႏွင့္န၀မတန္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ အမိုးသာ႐ွိၿပီး၊ အကာမ႐ွိ ေသာ ယာယီေဆာင္တစ္ေဆာင္တြင္ စာသင္ၾကားေနၾကရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ သည္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂႏွင့္စာသင္ခန္း(၈)ခန္းပါ၀င္ေသာ သံကူ ကြန္ကရစ္ႏွစ္ထပ္စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ကို ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ကရင္တိုင္းရင္းသား၊ ဗမာ ႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသား/သူ (၆၅၄) ဦးကို အက်ဳိးခံစားေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္႐ွိပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး စီမံကိန္းေပါင္း(၇၂၉)ခုကိုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ၊ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၃၃၀)ခု၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၁၉၂)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း (၁၃၈)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးစီမံကိန္းေပါင္း(၃၄)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ ကူညီခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိဂ်ပန္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ ခိုင္မာလာေစလိမ္႔မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။