ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္အမ္းၿမိဳ႕မ်ုားတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၃၅,၈၀၂)တန္ဖိုးရွိေသာေလဆိပ္မီးသတ္ယာဥ္ႏွစ္စီးေထာက္ပံ့ကူညီျခင္း
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၂၆) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေလဆိပ္မ်ားတြင္ မီးသတ္စြမ္းေဆာင္ရည္ႁမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၃၅,၈၀၂)ကုိေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါစီမံကိန္း၏လႊဲေျပာင္းပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ(၂၆)ရက္တြင္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာေလဆိပ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးဟံစိန္၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးဌာနမွ အေထြေထြၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(ပူးတြဲ)ဦးတိုက္ေအာင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ံုးမွသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Tateshi HIGUCHI ႏွင့္ New Kansai International Airport Company, Ltd (NKIAC) မွဒုတိယဥကၠဌ Mr. Ken HARUTA တို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

စီမံကိန္းသည္ NKIAC ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္၊ အထူးသျဖင့္ မီးေဘးအႏၱရာယ္ၾကံဳေတြ႕ေလ့႐ွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိေလေၾကာင္းဦးစီးဌာန၏ ေလဆိပ္တြင္းမီးၿငိမ္းသတ္စြမ္းရည္ ႁမွင့္တင္ျခင္း အတြက္ရည္႐ြယ္ပါသည္။ စီမံကိန္းတြင္ NKIAC မွမီးသတ္ယာဥ္ႏွစ္စီးႏွင့္အပိုတာယာမ်ားကိုလွဴဒါန္း ေပးၿပီး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကုန္က်စရိတ္၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္ႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးသင္တန္းကုန္က်စရိတ္ မ်ားကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္မွ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

မီးသတ္ယာဥ္မ်ားလံုး၀မ႐ွိေသာ ေမာ္လၿမိဳင္ေလဆိပ္ႏွင့္အမ္းေလဆိပ္မ်ားတြင္၊ မီးေဘးအေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ မီးေဘးကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးနည္းလမ္းမ်ား အဆင့္ႁမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ အေရးေပၚလိုအပ္ေနခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေသာအေျခအေနတြင္ ဂ်ပန္အေသးစားစီမံကိန္းႏွင့္ NKIAC တို႔ပူးေပါင္းၿပီး မြန္ျပည္နယ္၊ေမာ္လၿမိဳင္ေလဆိပ္အတြက္၊ ၁၂,၅၀၀ လီတာမီးသတ္ေဆးႁမႈပ္ကန္ပါ မီးသတ္ယာဥ္တစ္စီးႏွင့္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊အမ္းေလဆိပ္အတြက္ ၃,၀၀၀လီတာမီးသတ္ေဆးႁမႈပ္ကန္ပါမီးသတ္ယာဥ္တစ္စီးတို႔ကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ ေလေၾကာင္းဦးစီးဌာနမွ ေလယာဥ္ အဆင္း၊အတက္မ႐ွိေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဌာနႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး၊ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာမီးသတ္ ယာဥ္မ်ားကို လိုအပ္လွ်င္အသံုးျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းသည္ ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ လစဥ္ ၃၇၀,၀၀၀လူဦးေရႏွင့္ ၁,၁၂၈ ေလယာဥ္ခရီးသည္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အမ္းတြင္ လစဥ္၅၀,၀၀၀လူဦးေရႏွင့္ ၁,၃၄၄ေလယာဥ္ခရီးသည္ မ်ားကို အက်ဳိးခံစားမႈျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းလံုၿခံဳမႈႏွင့္ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္ေရးကို တိုးတက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး စီမံကိန္းေပါင္း(၇၃၁)ခုကိုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ၊ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၃၃၁)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၁၉၂)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၈)ခု၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ကူညီခဲ့ၿပီးျဖစ္ ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစ လိမ္႔မည္ဟုေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။