ႏို၀င္ဘာလ ၈ရက္ေန႕တြင္က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေရတြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ကူညီေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရက ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႕ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္သံုးမီးအိမ္ (Solar Lamp) ၅၁၂၉၈လံုးကို ေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္း
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၃၀) ရက္

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ရက္ေန႕တြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ကူညီေထာက္ ပံ့ေရး စီမံကိန္း”အတြက္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုးမီးအိမ္မ်ားေပးအပ္ပဲြအခမ္း အနားကို က်င္းပခဲ့ၿပီး ျပည္ ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ ႀကီး H.E. Mr. Tateshi HIGUCHI ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢဖြ႔ံၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) ဌာေနကိုယ္ စားလွယ္ Mr. Toily Kurbanov တို႕ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရသည္ UNDPႏွင့္ ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျပည့္အ၀ မရရွိႏိုင္သည့္ မဲရံု ၂၅၆၄၉ ရံုအတြက္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုးမီးအိမ္ ၂လံုးစီ စုစုေပါင္း ၅၁၂၉၈ လံုးကို ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ႏို၀င္ဘာလ ၈ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏို္င္ငံ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး၏ မွတ္ေက်ာက္တစ္ခုျဖစ္လာမည့္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တစြာ က်င္းပႏို္င္ေရးအတြက္ ယံုၾကည္မႈနွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္မွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ ပါသည္။ ယခုအႀကိမ္ ဂ်ပန္အစိုးရက ေပးအပ္သည့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုးမီးအိမ္မ်ား၏ အလင္းေရာင္ျဖင့္ ျမန္မာႏို္င္ငံ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားထိတိုင္ေအာင္ ေခ်ာေမြ႕ျမန္ဆန္စြာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ပြင့္လင္ျမင္သာစြာ မဲေရတြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကို ကူညီ ေထာက္ပံ့ ေပးရံုတင္မကပဲ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္လည္း လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ျမန္မာႏို္င္ငံ အမ်ဳိး သားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Mr. Yohei SASAKAWA ဦးေဆာင္ေသာ ဂ်ပန္အစိုးရ ၏ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕က ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ ဂ်ပန္အစိုးရသည္ တစ္ႀကိမ္ထက္ပိုေသာ ဆႏၵမဲေပးမႈမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ အထူးျပဳလုပ္ထားသည့္ မင္ရည္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းအတြက္လည္း UNDP မွတစ္ဆင့္ ေထာက္ပံ့ေငြတခ်ဳိ႕ကို ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ႏို၀င္ဘာလ ၈ရက္ေန႔ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တစြာ က်င္းပ ေရးအတြက္ တိုက္တြန္းအားေပးလ်က္ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ ကူညီေထာက္ပံ့သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။