ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ႐ွမ္းျပည္နယ္၊ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၂၇,၁၄၂)တန္ဖိုးရွိ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ေထာက္ပ႔ံကူညီျခင္း
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္၊ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၂)အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၂၇,၁၄၂)ကို ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါစီမံကိန္း၏လႊဲေျပာင္းပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁)ရက္တြင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္၊ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕ နယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံ႐ံုးမွ
ဒုတိယအတြင္း၀န္ Mr. Taro WATANABE၊ (႐ွမ္းျပည္နယ္)အင္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးဦး၀င္းျမင့္၊ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ပညာေရးမွဴးဦးအုန္း ေက်ာ္သန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင္႔ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေညာင္ေ႐ႊအမွတ္(၂)အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ က်ဥ္းက်ပ္ေသာစာသင္ခန္းမ်ား အတြင္းစာသင္ၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းတြင္ ေက်ာင္းသား/သူ (၆၀)ဦးခန္႔႐ွိပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ၎၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂ အျပည့္အစံုႏွင့္စာသင္ခန္း(၆)ခန္းပါ၀င္ေသာ သံကူကြန္ကရစ္ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္တစ္ေဆာင္ကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ေက်ာင္းသား/သူ(၃၉၀)ဦးကို အက်ဳိးခံစားမႈျဖစ္ေပၚေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး စီမံကိန္းေပါင္း(၇၃၄)ခုကိုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ၊ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၃၃၃)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၁၉၂)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၈)ခု၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၃၆)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ကူညီခဲ့ၿပီးျဖစ္ ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစ လိမ္႔မည္ဟုေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။