ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ပဲခူး၊ မေကြးႏွင့္စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၈၃,၄၅၇)တန္ဖိုးရွိေသာ ေရႀကီးမႈဒဏ္ခံခဲ့ရေသာစာသင္ေက်ာင္းငါးေဆာင္ေထာက္ပံ့မႈ
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁၈) ရက္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာဂ်ပန္ႏိုင္ငံသံရံုးမွ သံမွဴးႀကီး Mr. Ichiro MARUYAMA ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ေကာ္မတီဥကၠဌမ်ားသည္ စီမံကိန္းငါးခုအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ယေန႔လက္မွတ္ ေရးထိုးၾကပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ၎၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ(၃၈၃,၄၅၇)ကို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအေထာက္အပံ့အျဖစ္ေပးအပ္ခဲ့ရာ အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားမွာ-

၁. စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ကာေက်း႐ြာ၊ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းေဆာက္ လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၇၈,၃၈၀)၊
၂. မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ဆည္ေတာ္ေက်း႐ြာ၊ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲေဆာက္ လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၅၁,၂၀၁)၊
၃. ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာ္လႆေက်း႐ြာ၊ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၉၈,၅၄၀)၊
၄. ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ေတာေက်း႐ြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲေဆာက္ လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၈၃,၇၉၃) ႏွင့္
၅. မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ထေနာင္းကုန္းေက်း႐ြာ၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းခြဲေဆာက္ လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၇၁,၅၄၃) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာဇူလိုင္လ၊၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရႀကီး၊ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ကာေက်း႐ြာအေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း႐ွိ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္မွာ ေရႏွင့္အတူေမွ်ာပါသြားခဲ့ ပါသည္။ စာသင္ခန္းလံုေလာက္မႈမ႐ွိသျဖင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွအႏၲရာယ္ေဆာင္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ခုတြင္လည္းေကာင္း၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ေဒသခံမ်ားပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္ေနေသာ၊ ေဆာက္လုပ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ခုတြင္လည္းေကာင္း စာသင္ၾကားေနၾကပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ စာသင္ခန္းေလးခန္းပါ၀င္ေသာသံကူကြန္ကရစ္ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္တစ္ ေဆာင္ႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂအျပည့္အစံုတို႔ကို ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား/သူ ၁၆၄ ဦးကို အက်ဳိးခံစားမႈျဖစ္ေပၚေစမည္။

လြန္ခဲ့ေသာဇူလိုင္လ၊၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရႀကီး၊ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ဆည္ေတာ္ေက်း႐ြာအေျခခံပညာအလယ္တန္းလြန္ေက်ာင္း႐ွိ စာသင္ေဆာင္တစ္ေဆာင္မွာ ျပိဳက်သြားခဲ့ပါသည္။ စာသင္ေဆာင္လံုေလာက္မႈမ႐ွိသျဖင့္ သူငယ္တန္းမွတတိယတန္းထိေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ အနီးအနား႐ွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေဆာင္တြင္ စာသင္ၾကားေနၾကပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ စာသင္ခန္းသံုးခန္းပါ၀င္ေသာသံကူကြန္ကရစ္တစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္တစ္ေဆာင္ႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂအျပည့္ အစံုတို႔ကို ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား/သူ ၂၀၃ဦးကို အက်ဳိးခံစားမႈျဖစ္ေပၚေစမည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ေတာ္လႆေက်း႐ြာ၊အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ စာသင္ခန္း လံုေလာက္မႈမ႐ွိပါ။ ယာယီအေဆာက္အအံုတစ္လံုးကိုေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ လြန္ခဲ့ေသာဇူလိုင္လ၊၂၀၁၅တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေရႀကီး၊ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ျပိဳက်သြားခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသံုးစာေရးစားပြဲႏွင့္ထိုင္ခံုမ်ားမွာလည္း ေရထဲတြင္ၾကာ႐ွည္စြာထား႐ွိေသာေၾကာင့္ ေဆြးေျမ့ပ်က္စီးလာပါသည္။ ထို႔အျပင္ လမ္းမွေက်ာင္းသို႔သြားရန္ ေရေျမာင္းျဖတ္ၿပီးဆက္သြယ္ထားေသာ၀ါးတံတားမွာ ပ်က္စီးသြားခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ စာသင္ခန္းငါးခန္းပါ၀င္ေသာသံကူကြန္ကရစ္တစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္တစ္ေဆာင္ႏွင့္ ေက်ာင္းသံုး ပရိေဘာဂအျပည့္အစံုႏွင့္ သံကူကြန္ကရစ္တံတားတစ္စင္းေဆာက္လုပ္ရန္ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္း ေၾကာင့္ေက်ာင္းသား/သူ ၃၆၉ဦးကို အက်ဳိးခံစားမႈျဖစ္ေပၚေစပါမည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ သရက္ေတာအေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲတြင္ စာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ ေဆာင္႐ွိပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာဇူလိုင္၊၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရႀကီး၊ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ ေဆာင္မွာ တစ္၀က္ပ်က္စီးသြားခဲ့ပါသည္။ ထိုအေဆာင္မွေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ က်န္႐ွိေသာအေဆာင္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ပူးေပါင္းစာသင္ရသျဖင့္၊ အလြန္က်ဥ္းက်ပ္စြာစာသင္ၾကားၾကရပါသည္။ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ အိမ္သာေလး လံုးလည္း ပ်က္စီးသြားခဲ့ရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ စာသင္ခန္းေလးခန္းပါ ၀င္ေသာ သံကူကြန္ကရစ္တစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္တစ္ေဆာင္ႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂအျပည့္အစံု၊ အိမ္သာႏွင့္ ေလွ်ာက္လမ္းကိုပါ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား/သူ ၁၉၄ဦးကို အက်ဳိးခံစားမႈျဖစ္ေပၚ ေစပါမည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ထေနာင္းကုန္းေက်း႐ြာ၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ႐ွိ အေဆာက္ အအံုမ်ားသည္ တိုးပြားလာေသာေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ စာသင္ခန္းလံုေလာက္မႈမေပးႏိုင္ပါ။ လြန္ခဲ့ေသာ ဇူလိုင္၊၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရႀကီး၊ေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္မွာ ပ်က္စီးသြားခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ စာသင္ခန္းေလးခန္းပါ၀င္ေသာသံကူကြန္ကရစ္တစ္ထပ္ စာသင္ေဆာင္တစ္ေဆာင္ႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂအျပည့္အစံုတို႔ကို ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား/သူ ၇၂၈ဦးကို အက်ဳိးခံစားမႈျဖစ္ေပၚေစပါမည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး စီမံကိန္းေပါင္း(၇၄၃)ခုကိုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ၊ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၃၄၁)ခု၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၁၉၃)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း (၁၃၈)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးစီမံကိန္းေပါင္း(၃၆)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ ကူညီခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ ခိုင္မာလာေစလိမ္႔မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။