ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး၊ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဒၚလာ(၂၃၀,၉၈၁)တန္ဖိုးရွိ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္သံုးေဆာင္ေထာက္ပ႔ံကူညီျခင္း
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၁) ရက္
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၃၀,၉၈၁) ကုိ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအေထာက္အပံ့အျဖစ္ေပးအပ္ခဲ့ရာ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားမွာ-

၁။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္ႏွစ္ေဆာင္ေဆာက္လုပ္ျခင္းစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၁၂,၈၅၉) ႏွင့္
၂။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္၊ သမိုင္းေက်းရြာအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္း စီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၁၈,၁၂၂) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

အထက္ပါစီမံကိန္း၏ဖြင့္လွစ္ပြဲႏွင့္လႊဲေျပာင္းပြဲအခမ္းအနားမ်ားကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ေမလ(၂၁)ရက္တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသၾကီး၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႔နယ္၊ ၿဗိဳက္ႀကီးေက်းရြာႏွင့္ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္၊သမိုင္းေက်းရြာ၌က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္း အနားသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာဂ်ပန္ႏိုင္ငံသံ႐ုံးမွဒုတိယအတြင္း၀န္ Mr. Sachio OTAKI ၊တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌေဒါက္တာထိန္၀င္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးသိန္းစိုး၊ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕လူမႈေရး၀န္ႀကီးေဒၚခင္ေစာမူ၊ တိုင္းေဒသႀကီးပညာေရးၫႊန္ၾကားေရး႐ံုးမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းေမာင္၊ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင္႔ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ၿဗိဳက္ႀကီးေက်းရြာႏွင့္ဇီးငူေက်းရြာမ်ားရွိစာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းႏွင့္ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္၊သမိုင္း ေက်းရြာရွိစာသင္ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားမွာ သက္တမ္းၾကာျမင့္ေနခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ျခမ်ားစားေသာေၾကာင့္ေခါင္မိုး ဒိုင္းမ်ား၊ တိုင္မ်ားႏွင့္သစ္သားနံရံမ်ားမွာ ေဆြးေျမ႔ေနခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားမွာ ယာယီ၀ါးတဲမ်ား ေအာက္တြင္စာသင္ၾကားခဲ့ၾကရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ၎၏အေသးစား စီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ ၿဗိဳက္ႀကီးေက်းရြာႏွင့္ဇီးငူေက်းရြာတို႔တြင္ စာသင္ခန္းေျခာက္ခန္းပါ၀င္ေသာ သံကူကြန္ကရစ္တစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ႏွစ္ေဆာင္၊ အိမ္သာႏွင့္ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂအစံုအလင္၊ သမိုင္းေက်းရြာတြင္ စာသင္ခန္းသံုးခန္းပါ၀င္ေသာသံကူကြန္ကရစ္တစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂအစံုအလင္တို႔ကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး စီမံကိန္းေပါင္း(၇၂၆)ခုကိုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ၊ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၃၂၈)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၁၉၂)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၈)ခု၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၃၃)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ကူညီခဲ့ၿပီးျဖစ္ ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစ လိမ္႔မည္ဟုေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။