ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ က၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒၚလာ(၁၁၆,၆၄၄)တန္ဖိုးရွိ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ေထာက္ပ႔ံကူညီျခင္း
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၆) ရက္
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၁၆,၆၄၄) ကုိေပးအပ္ခဲ့ရာ အဆိုပါစီမံကိန္းမွာ- ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ က၀ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးဂနိမ္းအေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါစီမံကိန္း၏ဖြင့္လွစ္ပြဲႏွင့္လႊဲေျပာင္းပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ေမလ(၂၆)ရက္တြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ က၀ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးဂနိမ္းေက်းရြာ၌က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာဂ်ပန္ႏိုင္ငံသံ႐ုံးမွဒုတိယ အတြင္း၀န္ Mr. Kazuyoshi SUZUKI ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးပညာေရးၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေဌး၀င္း၊ ပဲခူးခရိုင္ပညာ ေရးမွဴးဦးရဲလြင္၊ က၀ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးေဒၚခင္မာရီ၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးစိုးသန္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင္႔ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

မိုးဂနိမ္းအေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲတြင္ စာသင္ေဆာင္ႏွစ္ေဆာင္ရွိၿပီး၊ တိုးပြားလာေသာေက်ာင္းသားဦးေရ မ်ားအတြက္ စာသင္ခန္းလိုအပ္မႈမ်ားကို မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါ။ စာသင္ခန္းလံုေလာက္မႈမရွိသျဖင့္၊ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ား က်ဥ္းက်ပ္စြာစာသင္ၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ၎၏အေသးစား စီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ စာသင္ခန္းေျခာက္ခန္းပါ၀င္ ေသာသံကူကြန္ကရစ္ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္ တစ္ေဆာင္ႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂအစံုအလင္ကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ေက်ာင္းသူ/သား ၆၁၃ဦး ကိုအက်ဳိးခံစားမႈျဖစ္ေပၚေစပါမည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး စီမံကိန္းေပါင္း(၇၂၆)ခုကိုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ၊ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၃၂၈)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၁၉၂)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၈)ခု၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၃၃)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ကူညီခဲ့ၿပီးျဖစ္ ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစ လိမ္႔မည္ဟုေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။