ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ရခိုင္ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္၊မေကြးတိုင္းမ်ားတြင္ စာသင္ေက်ာင္းသံုးေဆာင္ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္လမ္းတစ္လမ္းအဆင့္ႁမွင့္တင္ျခင္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅၀၁,၀၇၅) ေထာက္ပံ့မႈ
၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၁) ရက္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Tateshi HIGUCHI ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌတို႔သည္ စီမံကိန္းေလးခုအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ယေန႔လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။ အဆိုပါသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္၎၏အေသးစား စီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ (၅၀၁,၀၇၅)ကို ပံ့ပုိးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားမွာ-

၁. ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ ေ႐ႊေစတီဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၃၆,၃၅၆)၊
၂. မြန္ျပည္နယ္၊ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ သာသနာ့ေရာင္ျခည္ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၁၀,၆၅၈)
၃. မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္၊ တပ္ကုန္းေက်း႐ြာတြင္းလမ္းအဆင့္ႁမွင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းစီမံကိန္း အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၄၉,၈၄၉) ႏွင့္
၄. မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဇယ်ာသီရိဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၀၄,၂၁၂) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေ႐ႊေစတီဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသား/သူဦးေရတိုးလာေသာ္လည္း စာသင္ခန္းမ်ား လံုေလာက္မႈမ႐ွိသျဖင့္ အသစ္၀င္လာေသာေက်ာင္းသား/သူမ်ားအားလံုးကို လက္မခံႏိုင္ခဲ့ပါ။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္း သား/သူမ်ားသည္ ႏွစ္သုတ္ခြဲသင္ရသျဖင့္ ေက်ာင္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျပည့္မီေအာင္မသင္ရသည့္အျပင္ က်ဥ္းက်ပ္စြာ စာသင္ေနရပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲကိုေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ စာသင္ခန္း ၉ ခန္းႏွင့္ေက်ာင္းသံုး ပရိေဘာဂအျပည့္အစံုပါ၀င္ေသာ သံကူကြန္ကရစ္သံုးထပ္စာသင္ေဆာင္တစ္ေဆာင္ႏွင့္ သန္႔စင္ခန္းမ်ားေဆာက္ လုပ္ရန္ ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ေက်ာင္း႐ွိေက်ာင္းသား/သူ ၁,၁၉၅ဦးကို အက်ဳိးခံစားေစမည္ျဖစ္ ပါသည္။

သာသနာ့ေရာင္ျခည္ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတြင္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္သီးသန္႔မ႐ွိသျဖင့္ ဘုန္း ေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေဆာင္ကို ယာယီစာသင္ခန္းအျဖစ္အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ဘာသာေရးအခမ္းအနားမ်ား႐ွိေသာအခါ မ်ားတြင္ ေက်ာင္းပိတ္ထားရပါသည္။ အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္ ေက်ာင္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို ၿပီးဆံုးေအာင္မသင္ႏိုင္ ေတာ့ပါ။ သင့္ေတာ္ေသာစာသင္ၾကားမႈပတ္၀န္းက်င္ေပးႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ စာသင္ခန္း ၈ ခန္းႏွင့္ေက်ာင္းသံုး ပရိေဘာဂအျပည့္အစံုပါ၀င္ေသာ သံကူကြန္ကရစ္ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္တစ္ေဆာင္ေဆာက္လုပ္ရန္ ပံ့ပိုးေပး မည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ေက်ာင္း႐ွိေက်ာင္းသား/သူ ၁၀၁ဦးကို အက်ဳိးခံစားေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လက္႐ွိေျမသားလမ္းသည္ တပ္ကုန္းေက်း႐ြာႏွင့္အနီးဆံုးၿမိဳ႕သို႔သြားရန္ လမ္းမႀကီးကုိဆက္သြယ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါလမ္းကိုအသံုးျပဳၿပီး ႐ြာသူ/သားမ်ားသည္ ၎တို႔၏စိုက္ပ်ဳိးထြက္ကုန္မ်ားသယ္ပို႔ျခင္း၊ လူနာမ်ား ေဆး႐ံုသို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားၿမိဳ႕ေပၚေက်ာင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳၾက ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိုးရာသီတြင္ အဆိုပါလမ္းမွာ႐ႊံ႕ထူထပ္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာသံုးႏွစ္ခန္႔က ပို႔ေဆာင္မႈေႏွာင့္ေႏွး ေသာေၾကာင့္ အေရးေပၚလူနာ၄ဦး အသက္ဆံုး႐ွုံးခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲကိုေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ ကြန္ကရစ္ေရႁပြန္ႏွစ္ခုအပါအ၀င္ ၄.၈ကီလိုမီတာ႐ွည္လ်ားေသာလမ္းအဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းအတြက္ ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ပါ သည္။ စီမံကိန္းသည္ ေဒသခံ ၃,၆၁၀ဦးကို အက်ဳိးခံစားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေဇယ်ာသီရိဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတြင္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္မ႐ွိသျဖင့္ အသံုးျပဳၿပီးသားသစ္ႏွင့္ ၀ါးမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီးယာယီစာသင္ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသား/သူ ၁၇၀ေက်ာ္ သည္ မိုးဒဏ္၊ေလဒဏ္ခံရလြယ္ေသာေဟာခန္းတြင္ က်ဥ္းက်ပ္စြာ စာသင္ၾကားေနရပါသည္။ သင့္ေတာ္ေသာစာသင္ ၾကားမႈပတ္၀န္းက်င္ကိုရ႐ွိေစရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ စာသင္ခန္း ၈ ခန္းႏွင့္ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂအျပည့္အစံုပါ၀င္ ေသာ သံကူကြန္ကရစ္ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္တစ္ေဆာင္ႏွင့္ လူသြားလမ္း၊ သန္႔စင္ခန္းေဆာက္လုပ္ရန္ ပံ့ပိုးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ေက်ာင္း႐ွိေက်ာင္းသား/သူ ၁၉၁ဦးကို အက်ဳိးခံစားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး စီမံကိန္းေပါင္း(၈၁၁)ခုကိုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ၊ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၃၉၇)ခု၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၁၉၈)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၈)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၃)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ ကူညီခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ ခိုင္မာလာေစလိမ္႔မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။