ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားနွင့္ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အေရးေပၚအကူအညီေပးအပ္ျခင္း
၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၄) ရက္

၁။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္အစိုးရသည္ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံရွိ ရခိုင္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာမတည္ျငိမ္မႈမ်ား၏အက်ိုးဆက္ကိုခံစားေနျကရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားနွင့္ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၀) သန္းအား အေရးေပၚအေထာက္အအပံ့အျဖစ္ ေပးအပ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။

၂။ ဤအေရးေပၚအေထာက္အပံ့သည္ ဆက္ဆံေရး တင္းမာေနဆဲျဖစ္ေသာ မူဆလင္ဘာသာ နွင့္ ဗုဒၶဘာသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား အျကား ေဒသခံျပည္သူမ်ားနွင့္ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား အတြက္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္(WFP)၊ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ မဟာမင္းျကီးရံုး(UNHCR) နွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျကက္ေျခနီေကာ္မတီ(ICRC) တို့မွတစ္ဆင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား၊ အစားအစာ မဟုတ္ေသာပစၥည္းမ်ားနွင့္အမိုးအကာမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းတို့အျပင္ အာဟာရ ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္ ျဖစ္ေသာ ဖြံျဖိုးမႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စသည့္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့ ေပးအပ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ျပင္ လူမႈအသိုက္အဝန္းနွစ္ခုျကား ယံုျကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ပညာေရး နွင့္ သက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းအားျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။