ဂ်ပန္မွ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လမ္းေလးလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္တံတားတစ္စင္းအတြက္
အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆၃၈,၀၆၅) ေထာက္ပံ့မႈ
၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂) ရက္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Tateshi HIGUCHI ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွ ေဆာက္လုပ္ ေရးေကာ္မတီဥကၠဌတို႔သည္ စီမံကိန္းေလးခုအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ယေန႔ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။ အဆိုပါသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ၎၏အေသးစားစီမံကိန္း မ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ (၆၃၈,၀၆၅)ကို ပံ့ပုိးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္း မ်ားမွာ-
၁. ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေရေနာက္ေက်း႐ြာႏွင့္ေညာင္၀ိုင္းေက်း႐ြာခ်င္းဆက္လမ္းအဆင့္ျမႇင့္ တင္ျခင္းစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၈၉,၈၇၆)၊
၂. ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ တာမလိုေက်း႐ြာႏွင့္တာပတ္(အေနာက္)ေက်း႐ြာလမ္းႏွစ္လမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၁၁,၈၅၇)၊
၃. ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္းျပင္ေက်း႐ြာတံတားေဆာက္လုပ္ျခင္းစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၇၈,၅၃၅) ႏွင့္
၄. ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာက္စမ္းေက်း႐ြာႏွင့္ေရစမ္းေက်း႐ြာခ်င္းဆက္လမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ ျခင္းစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၅၇,၇၉၇) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေရေနာက္ေက်း႐ြာႏွင့္ေညာင္၀ိုင္းေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ေျမသားလမ္းသည္ မိုးရာသီမ်ားတြင္႐ႊံ႕ဗြက္ထူထပ္သျဖင့္ ႐ြာ သူ/သားမ်ား စိုက္ပ်ဳိးထြက္ကုန္မ်ားကိုသယ္ပို႔ရန္၊ လူနာမ်ားကိုေဆး႐ံုသို႔ပို႔ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲမ်ားစြာႀကံဳေနခဲ့ၾက ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ၄.၅ ကီလိုမီတာအေ၀းတြင္တည္႐ွိေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းသို႔ ၄ နာရီၾကာေအာင္လမ္းေလွ်ာက္သြားရပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲကိုေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ တံတား တစ္စင္းႏွင့္ ေရႁပြန္ ၁၃ လံုးအပါအ၀င္ ၄.၂ ကီလိုမီတာ႐ွည္ေသာလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ သည္။ စီမံကိန္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ၈ရြာမွေဒသခံ ၁,၅၉၃ဦးကို အကိ်ဳးခံစားေစမည္ျဖစ္သည္။

တာမလိုေက်း႐ြာႏွင့္တာပတ္(အေနာက္)ေက်း႐ြာမ်ား႐ွိလမ္းႏွစ္လမ္းသည္ မအူပင္ၿမိဳ႕သို႔သြားရာလမ္းမႀကီးသို႔ ဆက္ သြယ္ထားေသာလမ္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အဆိုပါလမ္းမ်ားကိုအသံုးျပဳၿပီး ႐ြာသူ/သားမ်ားသည္ ၎တို႔၏စိုက္ပ်ိဳး ထြက္ကုန္မ်ားကိုတင္ပို႔ျခင္း၊ လူနာမ်ားကိုေဆး႐ံုသို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ား အနီးဆုံး ေက်းရြာမ်ားရွိေက်ာင္းမ်ားသို႔သြားရန္အသံုးျပဳၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိုးရာသီအခ်ိန္မ်ားတြင္အဆိုပါလမ္းမ်ား ႐ႊံ႕ဗြက္ထူထပ္သျဖင့္ အခ်ဳိ႕ေသာအေရးေပၚလူနာမ်ားကုသမႈခံယူရန္ေႏွာင့္ေႏွးၿပီး အသက္ဆံုး႐ွံဳးခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါ အခက္အခဲမ်ားကိုေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ တာမလိုေက်း႐ြာအတြက္တံတားတစ္စင္း၊ ေရႁပြန္ ၂ ခုအပါအ၀င္ ၅၈၅မီတာ႐ွည္လ်ားေသာလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ တာပတ္(အေနာက္)ေက်း႐ြာအတြက္ ၈၂၇မီတာ႐ွည္လ်ားေသာ လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ားအတြက္ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းသည္ပတ္ဝန္းက်င္ ၁၂႐ြာမွ ေဒသခံ ၆,၆၅၀ဦး ကို အက်ဳိးခံစားေစမည္ျဖစ္သည္။

ကုန္းျပင္ေက်း႐ြာႀကိဳးတံတားေဟာင္းသည္ တျဖည္းျဖည္းပ်က္စီးယိုယြင္းလာခဲ့ေသာ္လည္း ေန႔စဥ္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ ကယ္ေပါင္း ၄၄၀၊ စက္ဘီး ၆၀၀ ႏွင့္ ေျခလ်င္သြားခရီးသည္ေပါင္း ၂,၀၀၀ ျဖတ္သန္းသြားလာအသုံးျပဳၾကပါသည္။ ကားမ်ားျဖတ္သန္းသြားလာျခင္းမျပဳႏိုင္သျဖင့္ လူနာမ်ားကိုအနီးဆံုးၿမိဳ႕ေဆး႐ံုသို႔ ၆ မိုင္ေ၀းေသာအျခားလမ္းကို အသံုးျပဳၿပီးပို႔ေဆာင္ရပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲကိုေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းအပါအ၀င္ ၄၉ မီတာ႐ွည္ၿပီး၊ ၅.၅မီတာအက်ယ္႐ွိေသာ သံကူကြန္ကရစ္တံတားတစ္စင္း ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ပတ္၀န္းက်င္ ၄၁ ႐ြာမွ ေဒသခံ ၁၆,၂၂၇ ဦးကို အက်ဳိးခံစားေစမည္ျဖစ္သည္။

ေျမာက္စမ္းေက်း႐ြာႏွင့္ေရစမ္းေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ေျမသားလမ္းသည္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕သို႔သြားရာလမ္းမႀကီးဆီသို႔ ဆက္ သြယ္ထားပါသည္။ အဆိုပါလမ္းကိုအသုံးျပဳျပီး ေက်း႐ြာသူ/သားမ်ားသည္ ၎တို႔၏စိုက္ပ်ဳိးထြက္ကုန္မ်ားကို တင္ပို႔ျခင္း၊ လူနာမ်ားကိုေဆး႐ံုသို႔ပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသား/သူမ်ားအနီးဆံုးၿမိဳ႕႐ွိေက်ာင္းသို႔ သြားရန္အသံုးျပဳၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိုးရာသီမ်ားတြင္ လမ္းမွာ႐ႊံ႕ဗြက္ထူထပ္သျဖင့္ ႐ြာသူ/သားမ်ား ၎တို႔၏ စိုက္ပ်ဳိးထြက္ကုန္မ်ားကိုေျခလ်င္သယ္ၿပီး သြားေရာက္ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။ အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္ ႐ြာသူ/သားမ်ား သည္ ၎တို႔၏ထြက္ကုန္မ်ားကို ၾကာၾကာမသိုေလွာင္ႏိုင္သျဖင့္ ေစ်းက်ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ေရာင္းခ်ရၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာေစ်းႏွဳန္းထက္ေလ်ာ့နည္းကာေရာင္းခ်ရပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲကိုေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ တံတား ၂ စင္း၊ ေရႁပြန္ ၈ ခု အပါ အ၀င္ ၂.၅ ကီလိုမီတာ႐ွည္ေသာလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း အတြက္ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းသည္ပတ္၀န္းက်င္ ၃ ႐ြာမွ ေဒသခံ ၉၆၄ဦးကိုအက်ဳိးခံစားေစမည္ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး စီမံကိန္းေပါင္း(၈၁၄)ခုကိုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ၊ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၀၀)ခု၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၁၉၈)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၈)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၃)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ ကူညီခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ ခိုင္မာလာေစလိမ္႔မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။