ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဆိပ္ခံတံတားတစ္စင္းႏွင့္အထက္တန္းစာသင္ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ပ့ံပိုးေပးျခင္း
၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၃) ရက္

ေအာက္ပါစီမံကိန္းႏွစ္ခု၏ လႊဲေျပာင္းပြဲအခမ္းအနားမ်ားကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂) ႏွင့္ (၃)ရက္မ်ားတြင္ ဘိုကေလး ႏွင့္ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

၁) ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးဆိပ္ခံတံတားေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၅၅,၅၉၉) ႏွင့္
၂) ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပ်ားမြတ္ေလွ်ာ္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာ အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၉၄,၃၀၇) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံ႐ံုးမွဒုတိယအတြင္း၀န္ Mr. Yoshimasa KASAI ၊ျပည္တြင္းပို႔ ေဆာင္ေရးမွ ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာဦးသီလသိန္း၊ ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာဦးၿငိမ္းေအး၊ ဒုတိယအေထြေထြ မန္ေနဂ်ာဦးေအာင္သန္းၿမိဳင္၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒ သႀကီးပညာေရးဌာနဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးၫႊန္႔စိုးႏွင့္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ားႏွင္႔ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရးဆိပ္ခံတံတားသည္ ၾကာ႐ွည္စြာအသံုးျပဳခဲ့မႈႏွင့္ယိုယြင္းလာမႈ ေၾကာင့္ ကေလးမ်ား၊သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအသံုးျပဳရန္ စိတ္ခ်ရမႈမ႐ွိပါ။ ဆိပ္ခံ တံတားအတြက္အေရးပါသည့္အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည့္ေဘာတံတားတြင္လည္း အေပါက္ငယ္ေလးမ်ား၊ အက္ေၾကာင္း ေလးမ်ား ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲကိုေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစုိးရမွ ၁၈ မီတာ႐ွည္ေသာသံကူ ကြန္ကရစ္ဆိပ္ခံတံတားေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ ေဘာတံတားျပဳျပင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ေဒသခံ ၇၀,၉၄၃ဦးကို အက်ဳိးခံစားေစမည့္အျပင္ ေဒသတြင္းပညာေရး၊က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈေရးအတြက္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ ေရးအဆင္ေျပလာမည္ျဖစ္သည္။

ပ်ားမြတ္ေလွ်ာ္ေခ်ာင္းေက်း႐ြာအေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း႐ွိစာသင္ေက်ာင္းေဆာင္သည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ ပြားခဲ့ေသာဆိုင္ကလုန္းနာဂစ္ႏွင့္ျခကိုက္စားမႈေၾကာင့္ သိသာစြာပ်က္စီးသြားခဲ့ပါသည္။ စာသင္ခန္းလံုေလာက္မႈမ႐ွိ ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္ရန္မတတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း အဆိုပါ ဆိုး႐ြားစြာပ်က္စီးေနခဲ့ေသာေက်ာင္းေဆာင္ကို မဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့ပါ။ အဆိုပါအခက္အခဲကိုေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အစိုးရမွ စာသင္ခန္း ၈ ခန္းပါ၀င္ေသာသံကူကြန္ကရစ္တစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္တစ္ေဆာင္၊ ပရိေဘာဂအျပည့္အစံုႏွင့္ သန္႔စင္ခန္းမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ေက်ာင္း႐ွိေက်ာင္းသား /သူ ၈၂၀ဦးကို အက်ဳိး ခံစားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး စီမံကိန္းေပါင္း(၈၁၅)ခုကိုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၃၉၇)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၁၉၈)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၈)ခု၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၄၃)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ကူညီခဲ့ၿပီးျဖစ္ ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစ လိမ္႔မည္ဟုေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။