ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ႐ြာသာကုန္းေက်း႐ြာအတြက္ လမ္းတစ္လမ္းေထာက္ပ႔ံကူညီျခင္း
၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃) ရက္

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ႐ြာသာကုန္းေက်း႐ြာလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၂,၀၂၃)၏ လႊဲေျပာင္းပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၃)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံ႐ံုးမွဒုတိယအတြင္း၀န္ Mr. Keita IWASE ၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးသိန္းထြန္း၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနဦးစီးမွဴးဦးခင္ ေမာင္ေဇာ္၊ ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ႏွင္႔ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

႐ြာသာကုန္းေက်း႐ြာေျမလမ္းသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုသယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံုႏွင့္ေစ်းမ်ားသို႔ သြားရန္အသံုးျပဳေနေသာ္လည္း အခက္အခဲမ်ားစြာ႐ွိခဲ့ပါသည္။ လမ္းသည္ေက်ာက္မခင္းထားျခင္းႏွင့္ ျမစ္ေဘး တေလွ်ာက္ေျမနိမ့္ပုိင္းတြင္တည္႐ွိသျဖင့္ မိုးရာသီတြင္ေရေက်ာ္ၿပီး အသံုးျပဳ၍မရေတာ့ပါ။ ေက်း႐ြာသူ/သားမ်ားသည္ လမ္းကုိျပဳျပင္ရန္ ႀကိဳးစားၾကေသာ္လည္း ရံပံုေငြအခက္အခဲေၾကာင့္ မေျဖ႐ွင္းႏိုင္ခဲ့ပါ။ အဆုိပါအခက္အခဲကို ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ သံကူကြန္ကရစ္ေရႁပြန္ပိုက္၆ခုပါ၀င္ၿပီး ၁.၄ကီလိုမီတာ႐ွည္လ်ားေသာ ေက်ာက္ခင္း လမ္းခင္းျခင္းအတြက္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ပတ္၀န္းက်င္ ၅႐ြာမွ ၂,၄၃၅ဦးကုိ အက်ဳိးခံစားေစမည့္အျပင္ ေဒသတြင္းေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ စီပြားေရးပတ္၀န္းက်င္တိုးတက္ေရး အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး စီမံကိန္းေပါင္း(၈၁၁)ခုကိုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၃၉၇)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၁၉၈)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၈)ခု၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၄၃)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ကူညီခဲ့ၿပီးျဖစ္ ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစ လိမ္႔မည္ဟုေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။