ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏွင့္အ႐ိုးအထူးကုေဆး႐ံုတစ္ေဆာင္ပ့ံပိုးေပးျခင္း
၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၆) ရက္

ေအာက္ပါစီမံကိန္းႏွစ္ခု၏ လႊဲေျပာင္းပြဲအခမ္းအနားမ်ားကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁၅) ႏွင့္ (၁၆)ရက္မ်ားတြင္ မတၲရာႏွင့္ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းႏွစ္ခုလံုးသည္ ၂၀၁၅ေရေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ဦးတည္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၁) မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မတၲရာၿမိဳ႕နယ္၊ ေရနံ႔သာေက်း႐ြာဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္ လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၉၀,၁၀၄) ႏွင့္

၂) မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးအ႐ိုးအထူးကုေဆး႐ံု၊ ေျခတုလက္တုအေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၉၈,၂၅၂) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံ႐ံုးမွပထမအတြင္း၀န္ Mr. Yuichiro FUNAI ၊မႏၲေလးတိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင္႔ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေရနံ႕သာဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတြင္ စာသင္ခန္းမ်ားလံုေလာက္မႈမ႐ွိသျဖင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား သည္ စာသင္ၾကားရန္ပရိေဘာဂအစံုအလင္မ႐ွိေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာသင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဘာသာေရးအခမ္းအနားမ်ားကိုအေဆာင္တြင္က်င္းပေသာအခါမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားစာသင္ၾကား ရန္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲကိုေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ စာသင္ခန္း၆ခန္းပါ၀င္ ေသာသံကူကြန္ကရစ္ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္တစ္ေဆာင္ေဆာက္လုပ္ရန္ႏွင့္ ပရိေဘာဂအျပည့္အစံုႏွင့္သန္႔စင္ခန္းမ်ား အတြက္ပါ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ေက်ာင္း႐ွိေက်ာင္းသား/သူ ၄၅၆ဦးကို အက်ဳိးခံစားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

မႏၲေလးအ႐ိုးအထူးကုေဆး႐ံုႀကီးသည္ ေျခတုလက္တုလူနာမ်ားအတြက္လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအျပည့္အစံု မ႐ွိသျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ျပည္နယ္မ်ား႐ွိကုသမႈအထူးလိုအပ္ေသာလူနာမ်ားသည္ ကုသမႈႏွင့္တပ္ ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔သြားရပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲကိုေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ သံကူကြန္ကရစ္တစ္ထပ္ေျခတုလက္တုအေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ရန္ ပ့ံပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ႏွစ္စဥ္ ေဆး႐ံုလူနာ၁,၀၀၀ကို အက်ဳိးခံစားေစမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္း၃တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္၄ျပည္နယ္တြင္ ေဆးႏွင့္က်န္းမာေရး ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေစမည္ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး စီမံကိန္းေပါင္း(၈၀၁)ခုကိုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၃၉၁)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၁၉၈)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၈)ခု၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၄၁)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ကူညီခဲ့ၿပီးျဖစ္ ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစ လိမ္႔မည္ဟုေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။