(၁၁) ၾကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကာတြန္းျပိဳင္ပြဲ ျပိဳင္ပြဲဝင္ ကာတြန္းမ်ား ေလွ်ာက္လႊာစတင္ေခၚယူျခင္း
၁။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန ႏွင့္ ဂ်ပန္ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႕ ၾကီးမွဴး၍ ၁၁ၾကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကာတြန္းျပိဳင္ပြဲအတြက္ ျပိဳင္ပြဲဝင္ကာတြန္းမ်ားကို စတင္ေခၚယူျပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို လက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ (၁၁) ၾကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကာတြန္းျပိဳင္ပြဲအတြက္ ျပိဳင္ပြဲဝင္ကာတြန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေခၚယူျခင္း အေသးစိတ္အစီအစဥ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္။
(၁) ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံမည့္ကာလ။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၇ရက္ေန႔ (ေသာၾကာ) မွ ဇြန္လ ၃၀ရက္ေန႕(ေသာၾကာ)အထိ
(၂) ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံမည့္ေနရာ။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံရံုး သို႕မဟုတ္ (၁၁) ၾကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကာတြန္းျပိဳင္ပြဲဆိုင္ရာ စာတိုက္ေသတၱာသို႕ တိုက္ရိုက္ေပးပို႕ရန္ျဖစ္ပါသည္။
မွတ္ခ်က္။ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကာတြန္းျပိဳင္ပြဲ၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဝင္ေရာက္ ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

(၃) ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကာတြန္းျပိဳင္ပြဲသည္ ယခင္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီး Mr.Taro Aso ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ၊ တည္ေထာင္ျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံ
ရပ္ျခားအႏွံ့သို႕ ကာတြန္း ယဥ္ေက်းမႈကို ျပန္႕ပြားေစရန္ ႏွင့္ ကာတြန္းမွ တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံတကာ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ေသာ ကာတြန္းပညာရွင္မ်ား ဆုမ်ား ခ်ီးျမွင့္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ႏွစ္စဥ္ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ျပိဳင္ပြဲဝင္ကာတြန္းမ်ားအနက္ ေလွ်ာက္ထားေသာ လက္ရာမ်ားအနက္ အထူးခၽြန္ဆံုးကာတြန္း လက္ရာ၁ခုအတြက္ “ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကာတြန္းျပိဳင္ပြဲ၏ အထူးခၽြန္ဆံုးဆု” အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊
အျခားအေကာင္းဆံုး လက္ရာ၃ခုအတြက္ “ဂ်ပန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကာတြန္းျပိဳင္ပြဲ၏ အေကာင္းဆံုးဆု” အေနနွင့္ အသီးသီး ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဆုရရွိသူမ်ားသည္ ဂ်ပန္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဖိတ္ၾကားမႈျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕သြားေရာက္ျပီး ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ျပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ကာတြန္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ျခင္း၊ ထုတ္ေဝေရး ကုမၸဏီမ်ားသို႕ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္း သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း စသည္တို႕ကို စီစဥ္ထားပါသည္။

*အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ စံုစမ္းေမးျမန္းရန္
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဌာန
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးဌာန
ဖုန္း - ၀၃ - ၅၅၀၁ - ၈၀၀၀ (လိုင္းခြဲ ၃၄၅၃)