ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းကြန္ကရစ္ေဘလီတံတားတစ္စင္းလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း
၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၁) ရက္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ကတ္ေက်းဆိပ္ေက်း႐ြာတံတားေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစီမံကိန္းအတြက္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၁,၆၉၂) လႊဲေျပာင္းပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံ႐ံုးမွ ဒုတိယအတြင္း၀န္ Mr. Keita IWASE ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ေကာ္မတီဥကၠဌႏွင္႔ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ကတ္ေက်းဆိပ္တံတားသည္ အသံုးျပဳမႈမ်ားၿပီး ယိုယြင္းပ်က္စီးလာသျဖင့္ ေက်း႐ြာသူ/သားမ်ားသည္ စာသင္ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံုႏွင့္ေစ်းမ်ားတည္႐ွိရာအနီးဆံုးေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕သို႔သြားရန္ အခက္အခဲမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခံစားခဲ့ ၾကရပါသည္။ တံတားေအာက္ျမစ္ေရတက္လာေသာအခါတြင္လည္း တံတားမွာခံႏိုင္ရည္မ႐ွိသျဖင့္ ထိုအခ်ိန္မ်ားတြင္ လူအမ်ားျဖတ္သန္းသြားလာရန္ အႏၲရာယ္မ်ားပါသည္။ အဆုိပါအခက္အခဲကိုေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ ၁၃၆ မီတာ႐ွည္ေသာ သံကူကြန္ကရစ္ေဘလီတံတားတစ္စင္းေဆာက္လုပ္ရန္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ပတ္၀န္း က်င္(၅)႐ြာမွ ေဒသခံ (၆,၃၀၀)ဦး အက်ဳိးခံစားရမည့္အျပင္ ေဒသတြင္းပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးကိစၥရပ္ မ်ားအတြက္ အခ်ိန္မေ႐ြးသြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး စီမံကိန္းေပါင္း(၈၂၃)ခုကိုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၀၀)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၁၉၉)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၉)ခု၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၅၀)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ကူညီခဲ့ၿပီးျဖစ္ ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစ လိမ္႔မည္ဟုေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။