ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီးတြင္ ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးခဲ့ေသာ စာသင္ေက်ာင္းေလးေက်ာင္း
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၁၃) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၄၃ဝ,၉၆၁) ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားမွာ-
၁) စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီး၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁၃)အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၁၆,ဝဝ၈)၊
၂) စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီး၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္၊ ေမာ္လုိက္ကေလးရြာသစ္ေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈၉,၆၁၅)၊
၃) စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီး၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္၊ ထိုမာေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းခြဲေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈၇,၃၅၄) ႏွင့္
၄) စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသၾကီး၊ ကေလးျမိဳ႕နယ္၊ နန္းေခ်ာင္းေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲေဆာက္လုပ္ ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၃၇,၉၈၄) တို႕ျဖစ္ၾကပါသည္။

အထက္ပါစီမံကိန္းမ်ား လႊဲေျပာင္းပြဲအခမ္းအနားမ်ားကို ဇူလုိင္လ ၁၁၊ ၁၂ ႏွင့္ ၁၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ကေလးျမိဳ႕နယ္ အတြင္း၌ အသီးသီးက်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံ႐ံုးမွ ဒုတိယအတြင္းဝန္ Ms. Naoko FUJIWARA ၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီး ကေလးျမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚသန္႔ေဝေက်ာ္၊ ကေလးခ႐ုိင္ႏွင့္ျမိဳ႕နယ္အစိုးရဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားမွ ေကာ္မတီဥကၠဌမ်ား ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အမွတ္(၁၃)အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲတြင္ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္မ်ားျပားလာေသာ္ လည္း ေက်ာင္းသားဦးေရႏွင့္ စာသင္ခန္းအေရအတြက္မလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္း အပ္မႈကို ကန္႔သတ္ခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူ/သားစုစုေပါင္း(၂ဝဝ)ေက်ာ္သည္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းသို႔ ေငြကုန္ ေၾကးက်မ်ားစြာ အကုန္ခံ၍တက္ေရာက္ခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းရွိေက်ာင္းသူ/သားမ်ားမွာလည္း စာသင္ခန္းမလုံ ေလာက္မႈေၾကာင့္ က်ပ္တည္းစြာစာသင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲကိုေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရမွ စာသင္ ခန္း(၅)ခန္း၊ ေက်ာင္းပရိေဘာဂအျပည့္အစုံႏွင့္ သန္႔စင္ခန္း(၅)ခန္းပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္း ေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ေက်ာင္းရွိေက်ာင္းသူ/သား(၁,၃၂၁)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေမာ္လုိက္ကေလးအေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲသည္ (၂ဝ၁၅)ခုႏွစ္ေရၾကီးမႈေၾကာင့္ ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ ရျပီး ရြာသစ္ေက်းရြာအနီးရွိေက်းရြာသို႔ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ေမာ္လုိက္ကေလးအေျခခံပညာအလယ္ တန္းေက်ာင္းခြဲသည္ ရြာသစ္ေက်းရြာအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေမာ္လုိက္ကေလးရြာသစ္ အေျခခံ ပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ စာသင္ခန္းမလုံ ေလာက္မႈေၾကာင့္ အနီးရွိဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ စာသင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ေကာင္းမြန္လုံျခဳံစြာ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရမွ စာသင္ခန္း(၅)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းပရိေဘာဂအျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ေက်ာင္းရွိေက်ာင္းသူ/သား(၁၇၆)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိနည္းတူစြာ (၂ဝ၁၅)ခုႏွစ္ ေရၾကီးမႈေၾကာင့္ ထိုမာေက်းရြာအေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ၏ ေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္မွာ အျမင့္(၅)ေပထိေရျမဳပ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦ မရွိေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနေသာေက်ာင္းေဆာင္တြင္ စာသင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ေကာင္းမြန္လုံျခဳံစြာ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရမွ စာသင္ခန္း(၅)ခန္း၊ ေက်ာင္းပရိေဘာဂအျပည့္အစုံႏွင့္ သန္႔စင္ခန္း(၄)ခန္းပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္း သည္ ေက်ာင္းရွိေက်ာင္းသူ/သား(၇၉ဝ)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

နန္းေခ်ာင္းေက်းရြာအေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲ၏ ေက်ာင္းေဆာင္ေဟာင္းႏွစ္ေဆာင္မွာ (၂ဝ၁၅)ခုႏွစ္ေရၾကီးမႈ ေၾကာင့္ထိခိုက္ခဲ့ရပါသည္။ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား၏ေအာက္ေျခေနရာႏွင့္ သစ္သားတုိင္မ်ားမွာေဆြးေျမ႕ေနေသာ္လည္း ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားစြာသည္ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦမရွိေသာေၾကာင့္ အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္မ်ားတြင္ စာသင္ၾကားခဲ့ ၾကရပါသည္။ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ေကာင္းမြန္လုံျခဳံစြာပညာသင္ၾကားႏုိင္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရမွ စာသင္ခန္း(၁ဝ)ခန္း ႏွင့္ ေက်ာင္းပရိေဘာဂအျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါ သည္။ စီမံကိန္းသည္ ေက်ာင္း႐ိွေက်ာင္းသူ/သား(၁၆၅)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ အေတြ႕အၾကဳံရွိပါသည္။ ထို႔အတူဂ်ပန္ ႏုိင္ငံသည္ ျပီးခဲ့ေသာေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားရယူကာ “ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပန္လည္တည္ ေဆာက္ျခင္း” ဆိုေသာအယူအဆကို တစ္ကမၻာလုံးကိုျပန္႔ႏွံ႔သြားေစရန္ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ “ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္း” ဆိုသည္မွာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို ယခင္သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ မျဖစ္ပြားမီအခ်ိန္ကထက္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမွေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ပိုမိုခုိင္မာေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအေတြးအေခၚေပၚအေျခခံ၍ ဂ်ပန္အစိုးရအေနျဖင့္ ၄င္း၏အေသးစား စီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦသစ္မ်ားကို ယခင္ေရၾကီးစဥ္ကာလကထိခုိက္ ပ်က္စီး ခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦထက္ ပိုမိုေတာင့္တင္းခုိင္မာေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံ ကိန္းေပါင္း(၈၂၃)ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄ဝဝ)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၁၉၉)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၉)ခု၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းေပါင္း(၅ဝ)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ကူညီခဲ့ၿပီးျဖစ္ ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစ လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။