ခရီးသည္တင္သေဘၤာကစၦပနဒီ-၂ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ေရာက္ရွိ
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၃၁) ရက္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းသို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရက ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြက္ လွဴဒါန္းေထာက္ပံ့ေသာလူစီးေရယာဥ္ ကစၦပနဒီ(၂) ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေရယာဥ္သည္ ဇူလိုင္လ ၁၀ရက္ေန႔က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ကိုေဘး ဆိပ္ကမ္းမွ ထြက္ခြာလာျပီး ၁၆ ရက္အၾကာတြင္ ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္း သို႔ ေခ်ာေမာစြာ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ဤေရယာဥ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေျမပံုဆိပ္ကမ္း အၾကား ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးစီမံကိန္းျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ လူစီးေရယာဥ္(၃)စီး ( တစ္ပတ္ရစ္ေရယာဥ္ ႏွစ္စီးႏွင့္ ေရယာဥ္အသစ္တစ္စီး) လႈဒါန္းျခင္းျဖစ္ျပီး ရခိုင္ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအဆင္ေျပေစရန္နွင့္ လံုျခံဳမႈ ပိုမိုရရွိေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ ယခုအႀကိမ္သည္ ဒုတိယေျမာက္ေရယာဥ္အျဖစ္လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္စီးကိုလည္း မၾကာမီဆက္လက္လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါသည္။ လူစီးေရယာဥ္(၃)စီး ကုန္က်စရိတ္စုစုေပါင္းမွာ ဂ်ပန္ယန္း(၁.၅) ဘီလီယံခန္႔ ရွိပါသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရအေနျဖင့္ ယခုစီမံကိန္းသာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား အတြက္လည္း က႑အသီးသီးတြင္ ေထာက္ပံ့ကူညီသြားဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။