၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ(JLPT)အတြက္္ ေလၽွာက္လႊာလက္ခံျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္က်င္းပမည့္ [၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ဒုတိယအႀကိမ္ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ(JLPT)] အား ဒီဇင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔(တနဂၤေႏြေန႔) ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။
စာေမးပြဲဝင္ေရာက္ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားမွာ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုေလ့လာၿပီး ေလၽွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

၁။ စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ေန႔ရက္္
၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၃ရက္(တနဂၤေႏြေန႔)

၂။ စာေမးပြဲက်င္းပမည့္ေနရာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ ့

၃။ ေလၽွာက္လႊာလက္ခံမည့္ေနရာ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေလၽွာက္လႊာလက္ခံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုအေခါက္မွစတင္ၿပီး အဆင့္အလိုက္ ေလၽွာက္လႊာလက္ခံမည့္ေန႔မ်ား မတူညီေတာ့ပါ။
ေလၽွာက္လႊာတင္မည့္ အဆင့္၏ လက္ခံမည့္ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္ကို အထူးဂ႐ုျပဳေပးပါရန္။


(၁) ရန္ကုန္
(က) ေနရာ။ MAJAစင္တာ(ပထမထပ္၊တိုက္စီ၊ပုလဲကြန္ဒို၊ကမ႓ာေအးဘုရားလမ္း၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
(ခ) ေလၽွာက္လႊာေရာင္းခ်မည့္ေန႔ရက္၊အခ်ိန္။ ဩဂုတ္လ၂၃ရက္(ဗုဒၶဟူး)မွ၂၅ရက္(ေသာၾကာ) ၊ ဩဂုတ္လ၂၇ရက္(တနဂၤေႏြ)မွွ စက္တင္ဘာလ၂ရက္(စေန)အထိ
နံနက္၉း၃၀မွညေန၄း၀၀အထိ (ေန႔လည္၁၂း၀၀မွ၁း၀၀ထိနားခ်ိန္)
(ဂ) N1.N2.N5 ေလၽွာက္လႊာလက္ခံခ်ိန္။ဩဂုတ္လ၂၇ရက္(တနဂၤေႏြ)မွ၃၀ရက္(ဗုဒၶဟူး)အထိ
နံနက္၉း၃၀မွညေန၄း၀၀အထိ (ေန႔လည္၁၂း၀၀မွ၁း၀၀ထိနားခ်ိန္)
(ဃ) N3.N4 ေလၽွာက္လႊာလက္ခံခ်ိန္။ဩဂုတ္လ၃၁ရက္(ၾကာသပေတး)မွစက္တင္ဘာလ၂ရက္(စေန)အထိိ
နံနက္၉း၃၀မွညေန၄း၀၀အထိ (ေန႔လည္၁၂း၀၀မွ၁း၀၀ထိနားခ်ိန္)

(၁) မႏၲေလး
(က) ေနရာ။ ေနရာ။ဟီတိုစင္တာ (လမ္း၈၀ႏွင့္၁၂လမ္းေထာင့္၊မႏၲေလးၿမိဳ႕)
(ခ) ေလၽွာက္လႊာေရာင္းခ်မည့္ေန႔ရက္၊အခ်ိန္။ဩဂုတ္လ၂၃ရက္(ဗုဒၶဟူး)မွ၂၅ရက္(ေသာၾကာ) ၊ စက္တင္ဘာလ၃ရက္(တနဂၤေႏြ)မွ ၅ရက္(အဂၤါ)အထိ
နံနက္၉း၃၀မွညေန၄း၀၀အထိ (ေန႔လည္၁၂း၀၀မွ၁း၀၀ထိနားခ်ိန္)
(ဂ)N1.N2.N3.N4.N5 ေလၽွာက္လႊာလက္ခံခ်ိန္။စက္တင္ဘာလ၃ရက္(တနဂၤေႏြ)မွ၅ရက္(အဂၤါ)အထိ
နံနက္၉း၃၀မွညေန၄း၀၀အထိ (ေန႔လည္၁၂း၀၀မွ၁း၀၀ထိနားခ်ိန္)

၄။ စာေမးပြဲေၾကး
စာေမးပြဲေၾကးကို ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္သာ လက္ခံပါမည္။ ဂ႐ုျပဳၾကပါရန္။
N1, N2, N3:   - ၂၀,၀၀၀က်ပ္္
N4, N5:         - ၁၅,၀၀၀က်ပ္

၅။ စာေမးပြဲဝင္ခြင့္ ေလၽွာက္ထားနည္း
ေအာက္ပါနည္းလမ္း၂သြယ္ျဖင့္ ေလၽွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
(၁) အမွတ္စဥ္(၃)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္လႊာကို တစ္ေစာင္လၽွင္(၁၀၀၀က်ပ္)ျဖင့္ဝယ္ယူၿပီး လက္ေရးျဖင့္လိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ား ျဖည့္သြင္းၿပီးေလၽွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
(၂) Homepage မွ Download လုပ္ရယူထားသည့္ေလၽွာက္လႊာတြင္ ကြန္ျပဴတာျဖင့္လိုအပ္သည့္အခ်က္ကို ျဖည့္သြင္းၿပီးဤေနရာသို႕ Attachment တြဲၿပီး ေပးပို႔ေလၽွာက္ထား ႏိုင္ပါသည္။
လက္ခံရ႐ိွေၾကာင္း အီးေမးလ္ကို ၂၄နာရီအတြင္းMAJAမွ အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ခံရ႐ိွပါကအမွတ္စဥ္(၃)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ေနရာတြင္ စာေမးပြဲေၾကးေပးသြင္းၿပီးေလၽွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒုတိယအႀကိမ္ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲလမ္းၫႊန္
ေလၽွာက္လႊာ

၆။ စာေမးပြဲအဆင့္ႏွင့္စာေမးပြဲေမးခြန္းနမူနာ
(၁) စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္သူမ်ားမွာ ေျဖဆိုမည့္အဆင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝခြဲမရပါက ေအာက္ပါ[ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္Miniစာေမးပြဲ]၊
ဂ်ပန္ဘာသာ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲတရားဝင္Homepage တြင္႐ိွသည့္ [ေမးခြန္းနမူနာကိုေျဖဆိုၾကည့္ရေအာင္]၊
[တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေမးခြန္းအစံု] တို႔ကို အခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္သည့္အတြက္ မပ်က္မကြက္ စမ္းသပ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါသည္။

● ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္Miniစာေမးပြဲ
N1 Level
N2 Level
N3 Level
N4 Level
N5 Level

●ေမးခြန္းနမူနာကို ႀကိဳးစားၾကည့္ရေအာင္(FLASH)

ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲတရားဝင္ ေမးခြန္းအစံု(PDF,MP3)
※Listing အတြက္ အသံဖိုင္(MP3)လည္း ႐ိွပါသည္။ေမးခြန္းပံုစံႏွင့္ အသံဖိုင္ကို အခမဲ့Downloadရယူႏိုင္ပါသည္။

● ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲကိုယ္တိုင္ အကဲျဖတ္ျခင္းList
ဤListမွာ[ဂ်ပန္ဘာသာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ၏ အဆင့္ေပါင္းစံုမွ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္သူမ်ားမွ ဂ်ပန္ဘာသာကို အသံုးျပဳ၍ မည္သည့္အရာမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ကို စဥ္းစားေနသည္]ကို စာေမးပြဲေျဖဆိုခဲ့သည္သူမ်ား၏ ကိုယ္တိုင္ အကဲျဖတ္စစ္တမ္း ရယူထားသည့္ရလဒ္ကို အေျခခံ၍ စုစည္းထားသည့္အရာျဖစ္ပါသည္။
စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္႐ိွသူမ်ားမွ [ဤLevelတြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူမွာ ဂ်ပန္ဘာသာကို အသံုးျပဳ၍ မည္သည့္အရာမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္] ဆိုသည့္ပံုရိပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကိုးကားစရာသတင္းအခ်က္အလက္ျဖင့္ ကိုးကားႏိုင္ပါသည္။
(Listမွာ ဂ်ပန္ဘာသာ၊အဂၤလိပ္ဘာသာ၊တ႐ုတ္ဘာသာ၊ကိုရီးယားဘာသာ၊ဗီယက္နမ္ဘာသာ၊ အင္ဒိုနီး႐ွားဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)

(၂) စာေမးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးေလ့ေမးထ႐ိွသည့္ ေမးခြန္းမွာ ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲHomepageထဲမွ
[ေမးေလ့ေမးထ႐ိွသည့္ေမးခြန္း] ထဲတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။


၇။ စံုစမ္းေမးျမန္းရန္
(၁) ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္း(MAJA)
ဖုန္း။ ၀၉-၉၆၂၇၅၁၃၇၃၊ ၀၉-၂၆၂၆၀၂၁၂၁

(၂) စာေမးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းေမးျမန္းလိုပါက
ဂ်ပန္ေဖာင္ေဒး႐ွင္း၊ဂ်ပန္ဘာသာစာေမးပြဲက်င္းပေရးစင္တာ