၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္စာေပ ဘာသာျပန္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္
ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္ေရွးေဟာင္းပုံျပင္ ဘာသာျပန္ျပိဳင္ပြဲ ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း အခမ္းအနား

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ရက္ေန႕တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ၁၈ၾကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္စာ စကားေျပာျပိဳင္ပြဲ ႏွင့္အတူ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ရက္ေန႕က က်င္းပခဲ့ေသာ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္စာေပ ဘာသာျပန္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္ေရွးေဟာင္းပုံျပင္ ဘာသာျပန္ျပိဳင္ပြဲ ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း အခမ္းအနားကိုပါ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
(ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံရံုး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္း (MAJA)တို႕က က်င္းပျပဳလုပ္ျပီး ဂ်ပန္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဂ်ပန္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈအသင္း (JCCM) ၊ ရန္ကုန္ဂ်ပန္လူမ်ိဳးအသင္း တို႕၏ ပူးတြဲ ကူညီ ေထာက္ပံ့မႈတို႕ႏွင့္ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)
ယွဥ္ျပိဳင္သူ ၁၁၅ဦး အနက္ ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ထူးခၽြန္ဆု အသီးသီး ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။


၁။ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္စာေပ ဘာသာျပန္ၿပိဳင္ပြဲ
Ryūnosuke AKUTAGAWA၏ “လက္တြန္းလွည္း” ကို ဘာသာျပန္ ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ အေၾကာင္းအရာ အေနႏွင့္ သတ္မွတ္ထားျပီး၊ ယခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံအဝန္းမွ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္သူဦးေရ ၄၅ဦး ရွိခဲ့ပါသည္။

ပထမဆုရရွိသူ မခိုင္ဝတ္ရည္သိန္း

ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ကို ဂ်ပန္သံအမတ္ၾကီး Mr.HIGUCHI ကလည္းေကာင္း၊ ဆုလက္ေဆာင္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဂ်ပန္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈအသင္း (JCCM) ၏ ဥကၠ႒ Mr.NAKAGAWA ကလည္းေကာင္း အသီးသီး ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၾကပါသည္။


ဒုတိယဆုရရွိသူ မခ်မ္းျမသူ
ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ကို ဂ်ပန္သံအမတ္ၾကီး Mr.HIGUCHI ကလည္းေကာင္း၊ ဆုလက္ေဆာင္ကို ရန္ကုန္ဂ်ပန္လူမ်ိဳးအသင္း ၏ ဥကၠ႒ Mr.IDO ကလည္းေကာင္း အသီးသီး ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၾကပါသည္။


တတိယဆုရရွိသူ ေမာင္ခန္႔မင္းတင့္
ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ကို ဂ်ပန္သံအမတ္ၾကီး Mr.HIGUCHI ကလည္းေကာင္း၊ ဆုလက္ေဆာင္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္း (MAJA) ၏ ဥကၠ႒ ေဒၚစီစီရွိန္ ကလည္းေကာင္း အသီးသီး ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၾကပါသည္။


၂။ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္ေရွးေဟာင္းပုံျပင္ ဘာသာျပန္ျပိဳင္ပြဲ
“လက္သမားႏွင့္ ေျခာက္ေယာက္ေျမာက္ဘီလူး” ကို ဘာသာျပန္ ယွဥ္ျပိဳင္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာ အေနႏွင့္ သတ္မွတ္ထားျပီး၊ ယခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံအဝန္းမွ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္သူဦးေရ ၇၀ဦးရွိခဲ့ပါသည္။

ထူးခၽြန္ဆုရရွိသူ မဆုျမတ္ႏိုး
ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ကို ဂ်ပန္သံအမတ္ၾကီး Mr.HIGUCHI ကလည္းေကာင္း၊ ဆုလက္ေဆာင္ကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ျမန္မာစာဌာန အျငိမ္းစားဌာနမွဴး ဦးခင္ေအး ကလည္းေကာင္း အသီးသီး ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၾကပါသည္။