၁၈ႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ပန္စကားေျပာၿပိဳင္ပြဲက်င္းပျခင္းႏွင့္ ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း အခမ္းအနား

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ ၁၈ႀကိမ္ေျမာက္ဂ်ပန္စကားေျပာၿပိဳင္ပြဲ၏ ေနာက္ဆံုးၿပိဳင္ပြဲကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္(ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံ႐ံုးႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံ ဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္း(MAJA)တို႔ပူးေပါင္းၿပီး၊ ဂ်ပန္ေဖာင္ေဒး ႐ွင္း၊ ဂ်ပန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ျမန္မာ(JCCM)၊ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားအသင္း ရန္ကုန္ႏွင့္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ အသင္းတို႔ကပံ့ပိုးကူညီခဲ့ၾကပါသည္)။ ေလၽွာက္ထားသူ(၄၉)ဦးထဲမွ ပဏာမေ႐ြးခ်ယ္ခံရသည့္ၿပိဳင္ပြဲဝင္(၁၃)ဦးတို႔က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကၿပီး စိတ္လႈပ္႐ွားဖြယ္ရာ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။မိသားစုႏွင့္အမွတ္တရမွစ၍ အနာဂတ္၏အိမ္မက္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္နည္းပညာ၊ ထို႔အျပင္လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားအထိ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေျပာဆိုယွဥ္ၿပိဳင္ၾကၿပီး ၿပိဳင္ပြဲခန္းမမွာအထူးစည္ကားခဲ့ပါသည္။

ၿပိဳင္ပြဲဝင္အားလံုး၏ယွဥ္ၿပိဳင္မႈၿပီးဆံုးၿပီးေနာက္ ဒိုင္မ်ားကစစ္ေဆးမႈကိုတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထူးခၽြန္သူ(၃)ဦးႏွင့္ ဇြဲဆုရ႐ိွသူတို႔ကိုေၾကညာခဲ့ပါသည္။
ဆုရ႐ိွသူႏွင့္ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

ပထမဆုမခင္စပယ္ဆင့္[စိတ္ရင္း]

ေဆးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူျဖစ္သည့္ မခင္စပယ္ဆင့္သည္ယခုမွစ၍ဆရာဝန္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ လူနာမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံ သည့္သေဘာထားခ်မွတ္ရာတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏႐ုပ္႐ွင္ကားမ်ား၏ဩဇာသက္ေရာက္မႈကိုမ်ားစြာလက္ခံရ႐ိွခဲ့သည္ဟူေသာ စကားေျပာျဖင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။စကားေျပာမွာသဘာဝက်ၿပီး သြက္သြက္လက္လက္႐ိွကာ စကားလံုး၏ဆက္စပ္မႈ၊အ႐ွိန္၊ စကားေျပာပံုမွစ၍ ၿပိဳင္ပြဲဝင္၏ေႏြးေထြးေသာ[စိတ္ရင္း]ကို ကူးဆက္လာၿပီး ဒိုင္လူႀကီးအားလံုး၏ျမင့္မားသည့္အကဲျဖတ္မႈကို လက္ခံရ႐ိွခဲ့ပါသည္။

ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ကိုဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးMr. Higuchi ၊ ဆုလက္ေဆာင္ကိုဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားအသင္းဥကၠ႒ Mr. Idoႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုငံသို႔အသြားအျပန္ေလယာဥ္လက္မွတ္ကို ဂ်ပန္ - ျမန္မာအသင္း အတြင္းေရးမႉး Mr.Obaတို႔ကအသီးသီးေပးအပ္ ခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္ မခင္စပယ္ဆင့္သည္ယခုအေခါက္ပထမဆုရ႐ိွခဲ့သည့္အတြက္ ယခုေဆာင္းဦးတြင္တိုက်ိဳၿမိဳ႕၌က်င္းပမည့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ စကားေျပာၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရ႐ိွခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယဆုမသက္ႏွင္းပိုင္စိုး [မ်က္ရည္၏အဓိပၸါယ္]

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာဂ်ပန္စာ စာအုပ္မ်ားကိုဖတ္႐ႈေလ့လာၿပီးသင္ယူခဲ့သည့္ ဂ်ပန္စာအသံုးအႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အစြမ္းကုန္ အသံုခ်ၿပီး နားေထာင္ေကာင္းသည့္စကားေျပာကိုယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။ဒိုင္လူႀကီးမ်ားက [ယခုမွစ၍ မ်က္ရည္အမ်ားႀကီးက်ၿပီး ၿပီးျပည့္စံုသည့္ လူေနမႈဘဝကိုရ႐ိွပါေစ]ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၿပီးျမင့္မားသည့္အကဲျဖတ္မႈကိုရ႐ိွခဲ့ပါသည္။

ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ကိုဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးMr. Higuchi ႏွင့္၊ဆုလက္ေဆာင္ကိုျမန္မာႏိုင္္ငံ ဂ်ပန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ Mr. Nakagawaတို႔ကအသီးသီးေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

တတိယဆုမခိုင္ဇင္ၿဖိဳးေဝ[ကၽြန္မ၏ေမၽွာ္လင့္ခ်က္]
  

မိမိ၏မိသားစု၊ဂ်ပန္စာေလ့လာမႈအေတြ႕အႀကံဳကို ကိုယ္ပိုင္စကားလံုးျဖင့္ေကာင္းမြန္စြာေျပာဆိုယွဥ္ၿပိဳင္သြားခဲ့ပါသည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္အတြင္းတိက်စြာယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သင္ယူခဲ့သည့္ဂ်ပန္စာ၏အရည္အခ်င္းကိုအကဲျဖတ္သည့္ ဒိုင္လူႀကီး၏မွတ္ခ်က္လဲ႐ိွခဲ့ပါသည္။

ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ကိုဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးMr. Higuchiႏွင့္ဆုလက္ေဆာင္ကိုရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္၊ အၿငိမ္းစားဌာနမႉး ေဒၚဇင္မာအုန္းတို႔က အသီးသီးေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ဇြဲဆု မငုဝါေက်ာ္ဦး[စာေလ့လာျခင္းဆိုသည္မွာ]
 

ဂ်ပန္စာကိုကိုယ္တိုင္ေလ့လာရာတြင္ေတြ႕႐ိွခဲ့သည့္စာေလ့လာနည္းကို မိမိကိုယ္ပိုင္ဟန္ျဖင့္ခြဲျခားစိတ္ျဖာၿပီး ႐ွင္းလင္းေျပာ ဆိုခဲ့ပါသည္။မ်က္ႏွာအမူအရာႏွင့္ကိုယ္ေနဟန္ထားတို႔မွာၾကြယ္ဝၿပီး ဒိုင္လူႀကီးမ်ား၏ေကာင္းမြန္သည့္မွတ္ခ်က္ မ်ားရ႐ိွခဲ့ပါသည္။

ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ကိုဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီးMr. Higuchiႏွင့္ဆုလက္ေဆာင္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံဂ်ပန္ျပန္ပညာသင္ေဟာင္းအသင္း ဥကၠ႒ ေဒၚစီစီ႐ိွန္တို႔ကအသီးသီးေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ေနာင္ႏွစ္တြင္လည္း ၿပိဳင္ပြဲဝင္အမ်ားအျပားပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ကိုေစာင့္ေမၽွာ္လ်က္႐ိွပါသည္။