ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီးတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၉၄,၉၃၇) တန္ဖိုးရွိစာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံကူညီျခင္း
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၈) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၉၄,၉၃၇) ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းမွာ-
၁) ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ေညာင္ေလးပင္ျမိဳ႕နယ္၊ ငါးေျပမေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ ေရးစီမံကိန္း

အထက္ပါစီမံကိန္းလႊဲေျပာင္းပြဲအခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာလ(၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ေညာင္ေလးပင္ ျမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံ႐ံုးမွ တတိယအတြင္းဝန္ Ms. Atsuko KUSUNOSE ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမွ ေကာ္မတီဥကၠဌႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားတက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။

ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားအေရအတြက္သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း သိသိသာသာမ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ငါးေျပမ ေက်းရြာအေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းသည္ လက္ရွိေက်ာင္းေဆာင္(၃)ေဆာင္တြင္ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ား ထားရွိရန္ အခက္အခဲၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာသင္ခန္းမလုံေလာက္မႈ ေၾကာင့္ က်ပ္တည္းစြာ စာသင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါ အခက္အခဲကိုေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရမွ စာသင္ခန္း (၆) ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေထာက္ပ့ံေပး ခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ေက်ာင္းရွိေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္းသား(၆၉၇)ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမ(၁၈)ဦးတို႔ အက်ိဳးခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံ ကိန္းေပါင္း(၈၂ဝ)ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၃၉၆)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၁၉၉)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၉)ခု၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းေပါင္း(၅၁)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ကူညီခဲ့ၿပီးျဖစ္ ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစ လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။