ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ စာသင္ေက်ာင္းသုံးေက်ာင္း
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၂၉) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၃၇၁,၇၇ဝ) ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါ သည္။

၁) ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ငွက္ေပ်ာေတာေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းခြဲေဆာက္ လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈၅,၆၁ဝ)၊
၂) ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕နယ္၊ ငျမင္းေခ်ာင္း အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၂၈,၇၃၅) ႏွင့္
၃) ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္၊ က်ဳံတုိင္ေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၅၇,၄၂၅) တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

စီမံကိန္းနံပါတ္(၁)ကို ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရသို႔ ေရေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းေပါင္း(၄၉၃)ေက်ာင္း ထဲမွ တစ္ေက်ာင္းအပါအဝင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပ့ံ ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါ စီမံကိန္းမ်ားလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားမ်ားကို ႏုိဝင္ဘာလ ၂၈ ႏွင့္ ၂၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ သာေပါင္း၊ ေျမာင္းျမႏွင့္ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ အသီးသီးက်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံ႐ံုးမွ ပထမအတြင္းဝန္၊ ေဆးသံမွဴး Dr. Takanori INOSE ၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး ဝါးခယ္မျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္သိန္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခိုင္ဇင္ဦး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး ဝါးခယ္မျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဌးေအာင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားမွ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ငွက္ေပ်ာေတာေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းခြဲရွိ တစ္ခုတည္းေသာေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္သည္ (၂ဝ၁၅) ခုႏွစ္တြင္ (၅)ေပအထိျမင့္တက္ခဲ့ေသာေရေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ားသည္ ေက်ာင္းေဆာင္မရွိေသာေၾကာင့္ အဆိုပါယိုယြင္းပ်က္စီးေနေသာေက်ာင္းေဆာင္တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ရ ပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေကာင္းမြန္လုံၿခဳံစြာ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၆)ခန္း၊ ေက်ာင္းပရိေဘာဂအျပည့္အစုံႏွင့္ သန္႔စင္ခန္း(၂)ခန္းပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းရွိေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁၁၃)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ အေတြ႕အၾကံဳရွိပါသည္။ ထို႔အတူဂ်ပန္ႏုိင္ငံ သည္ ၿပီးခဲ့ေသာေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားရယူကာ “ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း” ဆို ေသာအယူအဆကို တစ္ကမၻာလုံး၌ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစရန္ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ “ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ျခင္း” ဆိုသည္မွာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မျဖစ္ပြားမီအခ်ိန္ကထက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို ပိုမိုခုိင္မာေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအေတြးအေခၚအေပၚအေျခခံ၍ ဂ်ပန္အစိုးရအေနျဖင့္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ္အရ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံအသစ္မ်ားကို ေရႀကီးစဥ္ကာလကထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းအေဆာက္ အအုံထက္ ပိုမိုေတာင့္တင္းခုိင္မာေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ငျမင္းေခ်ာင္း အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲ၌ ေက်ာင္းေဆာင္(၅)ေဆာင္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စာသင္ခန္း အေရအတြက္မွာ မလုံေလာက္သျဖင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဦးေရ (၁ဝဝ) ေက်ာ္သည္ က်ိဳးပဲ့လြယ္ေသာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ယာယီေက်ာင္းေဆာင္ရွိ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းအတြင္း၌ ပညာသင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါ အခက္အခဲကိုေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရမွ စာသင္ခန္း(၈)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းပရိေဘာဂအျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံ ကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းရွိေက်ာင္းသူေက်ာင္း သား(၇ဝ၅)ဦး အက်ိဳးခံစား ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

က်ဳံတုိင္ေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းကို (၁၉၅၄)ခုႏွစ္၌ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ (၁၉၆၉)ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းေဆာင္အမွတ္(၁)သည္ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ႕ေနခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ားသည္ စာသင္ခန္းအေရအတြက္ မလုံေလာက္ေသာေၾကာင့္ က်ပ္တည္းေသာစာသင္ခန္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ ရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုဖန္တီးေပးရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရမွ စာသင္ခန္း (၁ဝ)ခန္း ႏွင့္ ေက်ာင္းပရိေဘာဂအျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေထာက္ပ့ံ ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းရွိေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁,၁၁ဝ)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံ ကိန္းေပါင္း(၈၂၄)ခုကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၃၉၉)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၁၉၉)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၉)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္ အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၅၂)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့ မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါ သည္။