ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ခ်င္းျပည္နယ္၊ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ စာသင္ေက်ာင္းသံုးေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ လမ္းႏွစ္လမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၇၂,၈၈၉ ေထာက္ပံ့မႈ
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ( ၈ ) ရက္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Tateshi HIGUCHI ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ေဆာက္လုပ္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒တို႔သည္ စီမံကိန္းငါးခုအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။ အဆိုပါသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ၎၏အေသး စားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ စုစုေပါင္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၇၂,၈၈၉) ကို ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ ၿပီး အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားမွာ-

၁။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒို္က္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္းဝုိင္းႀကီးေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံ ကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၀,၅၀၆)၊
၂။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ အထက္္ဇုိင္းဂႏုိင္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စုလမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ ေဒၚ ၁၇၁၈,၁၇)၊
၃။ ကရင္ျပည္နယ္၊ လိႈင္းဘဲြၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားကုန္း-ေကာ့တာဟိုးေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၁,၅၂၂) ၊
၄။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒို္က္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမာက္ေခ်ာကုန္းေက်းရြာအေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ ေရး စီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၅,၁၁၀)
၅။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ ေစ်းသစ္အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၆၃,၉၃၄)

ကုန္းဝုိင္းႀကီးေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းသည္ ၂၀၀၄ခုႏွစ္ ေလျပင္းတုိက္ခတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းေဆာင္အေပၚထပ္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ေက်းရြာျပည္သူမ်ားက ျပန္လည္ျပဳျပင္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ၄င္းေက်ာင္း ေဆာင္မွာယိုယြင္းပ်က္စီးလာၿပီး၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအေရအတြက္ မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ေက်းရြာျပည္သူမ်ား ထည့္ဝင္ေငြျဖင့္ ယာယီေက်ာင္းဆာင္တစ္ေဆာင္ကိုတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းယာယီေက်ာင္းေဆာင္၏ စာသင္ခန္း ႏွစ္ခန္းတြင္ အတန္းေလးတန္းရိွၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား က်ပ္တည္းစြာပညာသင္ၾကားေနရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ပညာေရးပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးရန္ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ စာသင္ခန္း(၈) ခန္း၊ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂအျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားခ်ိန္ တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သား (၁၃၈)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ဇိုင္းဂႏိုင္းႀကီးေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေက်းရြာ(၈)ရြာရိွၿပီး၊ ေက်းရြာ(၅)ရြာတြင္မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားသာရိွပါသည္။ ထို႕ ေၾကာင့္ အလယ္တန္းနွင့္အထက္တန္းပညာေရးကို ပဲခူးၿမိ႕ေပၚရိွေက်ာင္းမ်ားသို႕သြားေရာက္သင္ၾကားၾကရသည္။ မိုးတြင္း ကာလတြင္ လမ္းမ်ားပ်က္စီး၍ ရႊံ႕ႏြံမ်ားထူထပ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္(၄) နာရီခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္ၾကရသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၄၀ % ခန္႔သည္ အလယ္တန္းပညာေရးကို ဆက္လက္သင္ ၾကားႏိုင္ျခင္းမရိွဘဲ ပညာေရးဆုံုးခန္းတိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ားသည္ အေရးေပၚလူနာမ်ားအတြက္ ပဲခူးၿမိဳ႕ရိွေဆးရံုကိုသာအားထားေနၾကရၿပီး မိုးတြင္းကာလမ်ားတြင္ လူနာမ်ားကိုထမ္းပို႕ရသည့္အတြက္ တစ္ခါတစ္ရံ အခ်ိန္မီေဆးကုသမႈ မရရိွသည္မ်ားလည္းရိွခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ အခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ တံတားငယ္(၁)ခု၊ ေသတၱာပုံစံ ေရ ႁပြန္(၂)ခုပါေသာ (၄.၄၆ ကီလိုမီတာ)အရွည္ရွိသည့္လမ္းကို အဆင့္ ျမႇင့္တင္ၿပီးစီး သြားခ်ိန္တြင္ ေဒသခံျပည္သူ (၃,၂၃၇) ဦး အက်ဳိးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားကုန္း-ေကာ့တာဟိုးေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းသည္ ပြင့္လင္းရာသီတြင္ သြားလာႏိုင္ေသာေျမသားလမ္းျဖစ္ေသာ္လည္း မို္းတြင္းကာလမ်ားတြင္ လမ္းမ်ားပ်က္စီး၍ ရႊံ႕ႏြံမ်ားထူထပ္ေသာေၾကာင့္ သြားလာရန္အတြက္ လြန္စြာခက္ခဲပါသည္။ မိုးတြင္းကာလတြင္ ဆုိင္ကယ္မ်ားႏွင့္ပင္သြားလာရန္ လြန္စြာခက္ခဲပါသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲေသာေၾကာင့္ မိုးတြင္း ကာလစုိက္ပ်ဳိးသီးနွံမ်ားကို အျခားေဒသမ်ားသို႕ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ျခင္းမရိွသည့္အတြက္ မိသားစု ဝင္ေငြမ်ားဆံုးရံႈးၾကရသည္။ အဆုိပါအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ (၄.၈ ကီလိုမီတာ) အရွည္ရွိသည့္လမ္းကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီးစီးသြားခ်ိန္တြင္ ေက်းရြာ(၇)ရြာရိွ ေဒသခံျပည္သူ (၅,၄၃၂)ဦး အက်ဳိးခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေျမာက္ေခ်ာကုန္းေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဦးေရ မ်ားျပားလာၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္မလံုေလာက္သည့္အျပင္ ပင္မေက်ာင္းေဆာင္သည္ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနၿပီး အခန္းမ်ားကန္႕ထားျခင္း မရိွ ေသာေၾကာင့္ သင္ယူသင္ၾကားေရးတြင္အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ တည္ေဆာက္ထားေသာ ယာယီေက်ာင္းေဆာင္မွာ ဓနိမိုး ထရံကာအေဆာင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားဆိုးရြားသည့္ရာသီဥတုဒဏ္ကို ခံစားေနၾကရသည္။ ရာသီ ဥတုအလြန္ဆိုးသည့္ေန႔မ်ားတြင္ ပင္မေက်ာင္းေဆာင္ႏွင့္အျခားေက်ာင္းေဆာင္တြင္ အျခားအတန္းမ်ားႏွင့္အတူ ခက္ခဲ က်ပ္တည္းစြာ ပညာသင္ၾကားၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ပညာေရးပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကိုဖန္တီးရန္ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ စာသင္ခန္း(၆)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂအျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္က ရစ္ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသြားခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁၃၉)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေစ်းသစ္အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဦးေရမ်ား စာသင္နွစ္တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မ်ားျပား လာေသာေၾကာင့္ ယာယီေက်ာင္းေဆာင္ (၃) ေဆာင္ကို ၂၀၁၆-၁၇ႏွင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕တည္ ေဆာက္၍ ပညာသင္ၾကားေနၾကရပါသည္။ ယာယီေက်ာင္းေဆာင္မ်ားမွာ တာေပၚလင္ကိုသာ အမိုးႏွင့္အကာမ်ား အ တြက္အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ အပူအေအးမွ်တမႈမရိွေသာ ယာယီေက်ာင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကရၿပီး ေဆာင္းတြင္းကာလတြင္အပူခ်ိန္ ၁၀ စင္ဒီဂရိတ္ေအာက္ရိွ ၾကမ္းတမ္းသည့္ရာသီဥတုဒဏ္ကိုရင္ဆိုင္၍ ပညာသင္ၾကား ေနၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ပညာေရးပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကိုဖန္တီးရန္ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ စာသင္ခန္း(၈)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီသြားခ်ိန္ တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သား(၁,၂၀၈)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံကိန္း ေပါင္း(၈၃၃)ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၀၆)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၁၉၉)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၉)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အ အံု စီမံကိန္းေပါင္း(၅၄)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ား သည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရိွပါသည္။