ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ကခ်င္ႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္စာသင္ေက်ာင္းသံုးေဆာင္ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၀၃,၉၅၆) ေထာက္ပံ့မႈ
၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂) ရက္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Tateshi HIGUCHI ႏွင့္ ကခ်င္ႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားမွ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌတို႔သည္ စီမံကိန္းသံုးခုအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ယေန႔လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။ အဆိုပါသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္၎၏အေသးစား စီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၀၃,၉၅၆)ကို ပံ့ပုိးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားမွာ-

၁. ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၅)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၁၇,၇၆၉)၊
၂. ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ ေ႐ႊစက္ေက်း႐ြာအမွတ္(၂)အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄၈,၅၃၄) ႏွင့္
၃. ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ အုန္းေတာေခ်ာင္ေက်း႐ြာဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္မူလတန္းေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၃၇,၆၅၃) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

အမွတ္(၅)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၀င္းတြင္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္႐ွစ္ေဆာင္႐ွိေသာ္လည္း မ်ားျပားလာ ေသာေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ေနရာခ်ထားမေပးႏိုင္ပါ။ လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ က်ဥ္းက်ပ္စြာ စာသင္ၾကားေနခဲ့ရၿပီး အျခားအခန္းမ်ားမွဆူညံသံမ်ားေၾကာင့္ စာသင္ၾကားမႈတြင္အာ႐ံုစိုက္ရန္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါအခက္အခဲကိုေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ စာသင္ခန္း ၈ ခန္းႏွင့္ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂ အျပည့္အစံုပါ၀င္ေသာ သံကူကြန္ကရစ္ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္တစ္ေဆာင္ေဆာက္လုပ္ရန္ ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ေက်ာင္း႐ွိေက်ာင္းသား/သူ ၁,၈၄၀ဦးကို အက်ဳိးခံစားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေ႐ႊစက္ေက်း႐ြာ အမွတ္(၂)အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းသည္ ၎၏သက္တမ္းၾကာျမင့္ေနေသာေက်ာင္း ေဆာင္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ အသစ္၀င္လာေသာေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို လံုျခံဳေသာေနရာခ်ေပးရန္စသည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုႏွစ္ေပါင္းမ်ားခံစားေနရပါသည္။ မည္မွ်ပင္ႀကိဳးစားအားထုတ္ေစကာမူ အခ်ဳိ႕ေသာေက်ာင္း သား/သူမ်ားမွာ အသံုးျပဳၿပီးသားသစ္ႏွင့္၀ါးျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားေသာယာယီေနရာမ်ားတြင္ စာသင္ၾကားေနရဆဲျဖစ္ ပါသည္။ အဆုိပါအခက္အခဲကိုေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ စာသင္ခန္း ၄ ခန္းႏွင့္ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂအျပည့္ အစံုပါ၀င္ေသာ သံကူကြန္ကရစ္တစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္တစ္ေဆာင္ႏွင့္သန္႔စင္ခန္းေဆာက္လုပ္ရန္ ပံ့ပိုးေပးမည္ျဖစ္ ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ေက်ာင္း႐ွိေက်ာင္းသား/သူ ၂၁၄ဦးကို အက်ဳိးခံစားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

အုန္းေတာေခ်ာင္ေက်း႐ြာ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္မူလတန္းေက်ာင္းသည္ ၁၉၉၃ခုႏွစ္တြင္စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္မွာဆိုးဆိုး႐ြား႐ြားပ်က္စီးလာခဲ့သည့္အျပင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ေနရာအလံုအေလာက္ လည္းမ႐ွိခဲ့ပါ။ အက်ဳိးဆက္အေနႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂအျပည့္အစံုမ႐ွိေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေဆာင္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕မွာေျခတံ႐ွည္ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားေအာက္တြင္ စာသင္ၾကား ၾကရပါသည္။ အဆုိပါအခက္အခဲကိုေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရမွ စာသင္ခန္း ၈ ခန္းႏွင့္ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂ အျပည့္အစံုပါ၀င္ေသာ သံကူကြန္ကရစ္ႏွစ္ထပ္စာသင္ေဆာင္တစ္ေဆာင္ႏွင့္သန္႔စင္ခန္းေဆာက္လုပ္ရန္ ပံ့ပိုးေပး မည္ျဖစ္ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ေက်ာင္း႐ွိေက်ာင္းသား/သူ ၂၇၆ဦးကို အက်ဳိးခံစားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး စီမံကိန္းေပါင္း(၈၀၈)ခုကိုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ၊ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၃၉၄)ခု၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၁၉၈)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၈)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၃)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ ကူညီခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ ခိုင္မာလာေစလိမ္႔မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။