ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ စာသင္ေက်ာင္းငါးေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၈၂,၃၉၈ ေထာက္ပံ့မႈ
၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ( ၁၉ ) ရက္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာဂ်ပန္ႏိုင္ငံသံ႐ုံးမွ သံမွဴး Ms. Tomoko YOSHIHIRO ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမွ ေဆာက္လုပ္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒တို႔သည္ စီမံကိန္းငါးခုအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။ အဆိုပါသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ၎၏အေသး စားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ စုစုေပါင္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၈၂,၃၉၈) ကို ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ ၿပီး အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားမွာ-

၁။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာသစ္ႀကီးေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံ ကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၆,၈၃၇)၊
၂။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ကုလားကုန္းေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံ ကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၈,ဝ၃၈)၊
၃။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္၊ တေရာ္ကုန္းရပ္ကြက္ အမွတ္(၁) အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ေဆာက္ လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝဝ,၃၈ဝ)၊
၄။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မွန္ရင္းေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၂,၄၃၈) ႏွင့္
၅။ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္၊ ျဗန္ဒီေက်းရြာအေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံ ကိန္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၄,၇ဝ၅)။

ရြာသစ္ႀကီးေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)တြင္ ေက်ာင္းေဆာင္ႏွစ္ေဆာင္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံးအတြက္ လုံေလာက္မႈမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေပါင္း(၈ဝ)ေက်ာ္ သည္ ဝါးျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ယာယီေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနရပါသည္။ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကိုဖန္တီးရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၄)ခန္း၊ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံႏွင့္ သန္႔စင္ခန္းမ်ားပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား(၂ဝ၂)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကုလားကုန္းေက်းရြာအေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရႀကီးမႈဒဏ္ခံခဲ့ရပါသည္။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား(၆၆)ဦးသည္ ေက်ာင္းေဆာင္မရွိေသာေၾကာင့္ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနေသာ အေဆာက္အဦးတြင္ ပညာသင္ ၾကားခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ မူႀကိဳေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သြပ္ျပားမ်ားမိုးထားေသာ ယာယီတဲတစ္ခုအတြင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားရပါသည္။ ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း (၆)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္ ေဆာက္ လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁၃၉)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အမွတ္(၁) အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းရွိေက်ာင္းေဆာင္မွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရႀကီးမႈဒဏ္ေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕တဝက္ပ်က္စီးခဲ့ ရပါသည္။ စာသင္ခန္းအေရအတြက္မလုံေလာက္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္ ခန္းဖြဲ႕ထားျခင္းမရွိ ေသာ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ က်ပ္က်ပ္တည္းတည္း ပညာသင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲကိုေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္ အစိုးရက စာသင္ခန္း(၆)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ပညာ သင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၂၇၃)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

မွန္ရင္းေက်းရြာအေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းေဆာင္မရွိေသာအခက္အခဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရပါ သည္။ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားမွ ပ်က္စီးလြယ္ေသာေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ယာယီေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း စာသင္ခန္းအေရအတြက္မွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအားလုံး ထားရွိရန္မလုံေလာက္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အတန္းေလးတန္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အနီးရွိဘုန္ႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ပညာ သင္ၾကားေနရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကိုဖန္တီးရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း (၆)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္ ေဆာက္ လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၁၈၃)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျဗန္ဒီေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)၏ေက်ာင္းေဆာင္မွာ ဆိုးရြားစြာပ်က္စီးေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အတန္းငါးတန္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းေဆာင္မရွိေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ ပ်က္စီးၿပီးအႏၱရာယ္ရွိေသာ အေျခအေနတြင္ ပညာသင္ၾကားေနရပါသည္။ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုဖန္တီးရန္ ဂ်ပန္ အစိုးရက စာသင္ခန္း(၄)ခန္း၊ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂအျပည့္အစုံႏွင့္ သန္႔စင္ခန္းမ်ားပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁ဝ၃)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံကိန္း ေပါင္း(၈၃၈)ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၁၁)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၁၉၉)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၉)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အ အံု စီမံကိန္းေပါင္း(၅၄)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ား သည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရိွပါသည္။