ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရက မီးသတ္ယာဥ္(၄)စီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၈,၃၆၉) ေထာက္ပ့ံေပးျခင္း
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၅) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ “ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံမီးသတ္ဦးစီးဌာန ပိုမိုအားေကာင္းလာေစေရး စီမံကိန္း” အတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Shiga Prefecture ရွိ ေဒသခံအစိုးရက Japan-Myanmar Association for Culture & Economic Exchange (JMACE) မွတစ္ဆင့္ လွဴဒါန္းေသာ မီးသတ္ယာဥ္(၄)စီး သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရး စရိတ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၈,၃၆၉)ကို ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ မီးသတ္ယာဥ္(၄)စီး လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး မီးသတ္ဦးစီးဌာန၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာဂ်ပန္သံ႐ုံး သံမွဴး Ms. Tomoko YOSHIHIRO ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမီးသတ္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္မိုး ႏွင့္ Japan-Myanmar Association for Culture & Economic Exchange (JMACE) ဥကၠ႒ Mr. Satoshi IHATA တို႔တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမီးသတ္ဦးစီးဌာန၏ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမီးသတ္ဦးစီးဌာနသည္ မီးသတ္ယာဥ္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေသာအခါမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္ကို ပိုမိုျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာလူေနမႈဘဝကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ရာ တြင္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေစမည္ဟု ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံ ကိန္းေပါင္း(၈၃၃)ခုကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄ဝ၆)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၁၉၉)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၉)ခု၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၅၄)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤ အေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။