ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ကယားျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ စာသင္ေက်ာင္းသုံးေက်ာင္းႏွင့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၃၄,၃၂၂ ေထာက္ပံ့မႈ
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၈) ရက္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာဂ်ပန္သံ႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီး Mr. Tateshi HIGUCHI ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔မွ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒တို႔သည္ စီမံကိန္းေလးခုအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။ အဆိုပါသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ၎၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ စုစုေပါင္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၃၄,၃၂၂) ကို ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားမွာ-

၁။ ကယားျပည္နယ္၊ ဖ႐ူဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ထိုခြီဆိုေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝ၁,၇၉၂)၊
၂။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖါရြန္းေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၅,၃၃၆)၊
၃။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖန္ထဲင္ေက်းရြာ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၄,၂၁၁) ႏွင့္
၄။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရက္ေခ်ာင္းေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉၂,၉၈၃)။

ထိုခြီဆိုေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းရွိေက်ာင္းေဆာင္မွာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ဆိုးရြားစြာ ယိုယြင္းပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားက ေက်ာင္းေဆာင္အား တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျပန္ျပင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဆြးေျမ႕ ေနေသာတုိင္မ်ား၊ ကြဲအက္ေနေသာ ေအာက္ေျခမ်ားအားလုံးကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ မတတ္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္း သူေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္ အဆိုပါယိုယြင္းပ်က္စီးေနေသာ ေက်ာင္းေဆာင္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕မွာအနီးရွိ ဘာသာေရးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၅)ခန္း၊ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂအျပည့္အစုံႏွင့္ သန္႔စင္ခန္းမ်ားပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၈၆)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဖါရြန္းေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း(ခြဲ)သည္ ေက်ာင္းေဆာင္မရွိေသာေၾကာင့္ KG မွ ဒုတိယတန္း ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္သာလွ်င္ ပညာသင္ၾကားေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တတိယတန္းႏွင့္ စတုတၳတန္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တစ္နာရီခန္႔ေဝးေသာ ဖါရြန္းေက်းရြာအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းသို႔ သြား၍ ပညာသင္ၾကား ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းေဆာင္မွာ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမွာ အဆိုပါအႏၲရာယ္ရွိေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနရပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲကိုေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၅)ခန္း၊ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံႏွင့္ သန္႔စင္ခန္းမ်ားပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကားေန ၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁၁၇)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဖန္ထဲင္ေက်းရြာေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနသည္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တည္းကပင္ ရြာသူရြာသားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။ က်န္းမာေရးဌာနအေဆာက္အဦးသည္ ဆိုးရြားစြာယိုယြင္းပ်က္စီးမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရၿပီး သားဖြားခန္းႏွင့္ လုံေလာက္ေသာက်န္းမာေရးပစၥည္းမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားမွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေသာသန္႔ရွင္းမႈမရိွသည့္ ေနအိမ္မ်ားတြင္ မီးဖြားရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမရွိေသာေၾကာင့္ သားဖြား ဆရာမတစ္ဦးသည္ က်န္းမာေရးဌာနတြင္ ေနထုိင္ရၿပီး က်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္တစ္ဦးသည္ ရြာသားတစ္ဦး၏ အိမ္တြင္ ေနထုိင္ရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ က်န္းမာသန္႔ရွင္းသည့္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက ေဆးပစၥည္းမ်ား၊ ဆိုလာမီး၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာတစ္လုံးႏွင့္ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန ေဆာက္ လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ေနအိမ္ (၁,၄၈၃)အိမ္ အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ရက္ေခ်ာင္းေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)ရွိ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္မွာ ေဆြးေျမ႕ေနၿပီး ပညာေရးဝန္ ႀကီးဌာနမွ အႏၲရာယ္ေဆာင္တစ္ေဆာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာစာသင္ခန္းမ်ား မလုံေလာက္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္တြင္ ပညာသင္ၾကားရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သင္ၾကားရမည့္ သင္ခန္းစာအခ်ိန္ဇယားထက္ေလ်ာ့ကာ ႏွစ္သုတ္ခြဲ၍ ပညာသင္ၾကား ၾကရပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲကိုေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၁ဝ)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံ ပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ ေပးသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၈၁၂)ဦး အက်ိဳး ခံစားရမည္ျဖစ္ပါ သည္။

ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံကိန္း ေပါင္း(၈၄၂)ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၁၄)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝဝ)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၉)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အ အံု စီမံကိန္းေပါင္း(၅၄)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ား သည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရိွပါသည္။