ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑အတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမူေဘာင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၅) ရက္

၁။ ယေန႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ (CBM: Central Bank of Myanmar) ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑အတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမူေဘာင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။

၂။ ဤနားလည္မႈစာခၽြန္လႊာသည္ ေငြေရးေၾကးေရးေဈးကြက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေငြေရးေျကးေရးဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္တည္ေဆာက္ျခင္းမွာ ဂ်ပန္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ အက်ိဳးရွိသည့္အရာဟု နားလည္သေဘာေပါက္ျပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑အတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ဤစာခၽြန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖင့္ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊စိစစ္ျခင္းစသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိပညာ၊ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို လူအခ်င္းခ်င္းကူးလူးဆက္ႏြယ္မႈ၊သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တာဝန္ခံဌာနမ်ားအၾကား မွ်ေဝႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

Japan Financial Services Agency (JFSA) ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔