ျမန္မာႏိုင္ငံ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးေဈးကြက္သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာေစရန္အတြက္အေထာက္အပံ့စီမံခ်က္ကို အဆိုျပဳတင္ျပျခင္း
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၅) ရက္

၁။ ယေန႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရ၊ ဂ်ပန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းအုပ္စု၊ ဒိုင္းဝ ေငြေၾကးသက္ေသခံလက္မွတ္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားအုပ္စုတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန (Ministry of Planning and Finance, Myanmar) သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးေဈးကြက္သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာေစရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့စီမံခ်က္ (LIST (Listing + Investment Strategy and Timeline) for Myanmar’s Future (အတိုေကာက္: Myanmar LIST) ကို အဆိုျပဳတင္ျပခဲ့ပါသည္။ (အက်ဥ္းခ်ဳပ္ )

၂။ ဤစီမံခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္အတူ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးေဈးကြက္အေျခအေန၏စိန္ေခၚမႈမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ျပီး ေရးဆြဲထားပါသည္။ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးေဈးကြက္ ကို ပိုမို သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာေစရန္အတြက္ မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္၊ အဆိုျပဳတင္သြင္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

၃။ ဂ်ပန္နိုင္ငံအစိုးရသည္ ဤစီမံခ်က္ကိုအေျခခံကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရဘက္ႏွင့္ညိွႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးေဈးကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး အေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္သြားပါမည္။

Japan Financial Services Agency (JFSA) ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔