ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီးတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၂ဝ,၆၆၃) တန္ဖိုးရွိ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံကူညီျခင္း
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၄) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္၊ ပါး႐ိုက္ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၂ဝ,၆၆၃) ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါစီမံကိန္းလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ(၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသ ႀကီး၊ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံ႐ံုးမွ တတိယအတြင္းဝန္ Ms. Atsuko KUSUNOSE ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမွ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ပညာေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအေရအတြက္သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း သိသိသာသာမ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ပါး႐ိုိက္ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)ရွိ ေက်ာင္းေဆာင္ႏွစ္ေဆာင္တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားထားရွိရန္ အခက္ အခဲႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၅ဝ)ဦးသည္ ဝါးျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ပ်က္စီးလြယ္ သည့္ ယာယီေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္အတြင္း၌ ပညာသင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္း ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရက ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ စာသင္ ခန္း(၈)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္ လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္း သူေက်ာင္းသား(၄၉၁)ဦးတို႔ အက်ိဳးခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံ ကိန္းေပါင္း(၈၄၂)ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၁၄)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝဝ)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၉)ခု၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းေပါင္း(၅၄)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ကူညီခဲ့ၿပီးျဖစ္ ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစ လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။