ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ခ်င္း၊ ရခုိင္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ စာသင္ေက်ာင္းငါးေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၃ဝ,၉၁၃ ေထာက္ပံ့မႈ
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၇) ရက္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာဂ်ပန္သံ႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီး Mr. Tateshi HIGUCHI ႏွင့္ ခ်င္း၊ ရခုိင္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔မွ ေဆာက္ လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒တို႔သည္ စီမံကိန္းငါးခုအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။ အဆိုပါသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ၎၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ စုစုေပါင္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၃ဝ,၉၁၃) ကို ေထာက္ပံ့ေပး သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားမွာ-

၁။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္၊ မာၾကားေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၁,ဝ၂၄)၊
၂။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ က်ားနင္းကန္ေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၃,၉၂၃)၊
၃။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ တပ္ကုန္းရြာမအေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၁,၈၃၆)၊
၄။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၃) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ဝ၂,၇ဝ၅) ႏွင့္
၅။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၁) အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၁,၄၂၅) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

မာၾကားေက်းရြာအေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)တြင္ ေက်ာင္းေဆာင္(၂)ေဆာင္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားမွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံး တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားရန္ ေနရာမေပးႏုိင္၍ ပထမ တန္းမွသတၱမတန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ခန္းဖြဲ႕မရွိေသာစာသင္ခန္းတစ္ခုအတြင္း၌ ပညာသင္ၾကားေနရပါ သည္။ ထို႔ျပင္ အ႒မတန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရြာသူရြာသားမ်ားမွ ငွားရမ္းေပးထားသည့္ ေနအိမ္တစ္ခုအ တြင္း၌ ပညာသင္ၾကားေနရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကိုဖန္တီးရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၈)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေန ၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁၉၈)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

က်ားနင္းကန္ေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)တြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမို မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ လက္ရွိေက်ာင္းေဆာင္၌ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စာ သင္ခန္းအေရအတြက္ မလုံေလာက္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ခန္းဖြဲ႕မရွိေသာ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းအ တြင္း၌ ပညာသင္ၾကားေနရပါသည္။ အဆိုပါ အခက္အခဲကိုေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၁ဝ)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္း သုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သား(၇ဝဝ)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

တပ္ကုန္းရြာမအေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္သည္ ခန္းဖြဲ႕မရွိေသာ စာသင္ခန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေနရာ၌ပင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၂၅ဝ)ေက်ာ္သည္ ၄င္းတို႔၏ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ားကို ခက္ခဲစြာအာ႐ုံစူးစုိက္ သင္ၾကားေနရပါသည္။ အျခားေက်ာင္းေဆာင္မ်ားတြင္လည္း စာသင္ခန္းတစ္ခန္းအတြင္း၌ ေက်ာင္း သူေက်ာင္းသား(၅ဝ)ေက်ာ္ ပညာသင္ၾကားၾကရပါသည္။ အဆိုပါ အခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ ခန္း(၈)ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာ သင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၅၆၄)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အမွတ္(၃)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္(၈)ေဆာင္ရွိသည့္အနက္ ေက်ာင္းေဆာင္(၅)ေဆာင္ မွာ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ဆိုးရြားစြာေဆြးေျမ႕ပ်က္စီးလ်က္ရွိပါသည္။ သင့္ေတာ္ေသာ ေက်ာင္းေဆာင္မရွိ ေသာေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ဖ်က္သိမ္းခြင့္တင္ျပထားေသာ အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္မ်ားအတြင္းတြင္ ေက်ာင္း သူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာသင္ၾကားၾကရပါသည္။ ေကာင္းမြန္လုံျခံဳေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၁ဝ)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္း ေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁,၂ဝ၂)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အမွတ္(၁)အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)ရွိ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ကို ပ်က္စီးလြယ္ေသာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ နံရံမ်ားေပၚတြင္အေပါက္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေျမ႕ေနေသာတုိင္မ်ားရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ားသည္ သင့္ေတာ္ေသာစာသင္ခန္းမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္တြင္ ပညာသင္ၾကားၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုဖန္တီးရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၈)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိ ေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၃၃၅)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံကိန္း ေပါင္း(၈၅၁)ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၂၂)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝ၁)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၉)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အ အံု စီမံကိန္းေပါင္း(၅၄)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ား သည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရိွပါသည္။