ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ေရေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရသည့္ စာသင္ေက်ာင္းသုံးေက်ာင္း
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၇) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၉၃,၄၁၃) ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။

၁) ရွမ္းျပည္နယ္၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ျဖန္ေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆၅,၅၁၃)၊
၂) ရွမ္းျပည္နယ္၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ကိုင္းေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၃ဝ,၇၄၂) ႏွင့္
၃) ရွမ္းျပည္နယ္၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝမ္မီးမုိင္ေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၉၇,၁၅၈) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေဖာ္ျပပါစီမံကိန္း(၃)ခုကို ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရသို႔ ေရေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းေပါင္း(၄၉၃) ေက်ာင္းထဲမွ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအပါအဝင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါစီမံကိန္း(၃)ခု၏လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားမ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ တာခ်ီ လိတ္ၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ံုးမွ တတိယအတြင္းဝန္ Ms. Ayano SUZUKI ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္တင့္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားမွ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါ သည္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေရေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ နမ့္ျဖန္ေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္၊ သန္႔စင္ခန္း မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းပရိေဘာဂမ်ားမွာ ေရႏွင့္အတူေမ်ာပါသြားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရြာသူရြာသားမ်ားမွ ေဆာက္လုပ္ေပးေသာ ယာယီေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္အတြင္း၌ ပညာသင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ သို႔ ေသာ္လည္း အဆိုပါယာယီေက်ာင္းေဆာင္ကို ပ်က္စီးလြယ္ေသာပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ သြပ္ျပားႏွင့္ဝါးမ်ားျဖင့္ ေဆာက္ လုပ္ထားရျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ ေလဒဏ္မိုးဒဏ္မ်ား ထိခုိက္ခံစားခဲ့ၾကရ ပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၃)ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၄ဝ)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ နမ့္ကိုင္းေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)ရွိ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္မွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေရႀကီးမႈဒဏ္ ေၾကာင့္ ဆိုးရြားစြာပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စာသင္ခန္းမလုံေလာက္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား သည္ အဆိုပါအႏၱရာယ္ရွိေသာ ေက်ာင္းေဆာင္အတြင္း၌ပင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ မျပည့္စုံေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္း က်င္တစ္ခု တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၇)ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁၄၃)ဦး အက်ိဳး ခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဝမ္မီးမုိင္ေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းေဆာင္မွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ လုံးဝပ်က္စီးသြား ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အနီးရွိဘုရားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအတြင္း၌ ပညာသင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ တံခါးမ်ားမရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အတြင္း ေလဒဏ္ မိုးဒဏ္မ်ား ထိခုိက္ခံစားခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၅)ခန္း၊ ေလွ်ာက္လမ္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ပရိေဘာဂအျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္ လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား (၄၂)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ထို႔အတူဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့ေသာေဘး အႏၲရာယ္မ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားရယူကာ “ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း” ဆိုေသာ အယူအဆကို တစ္ ကမၻာလုံး၌ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစရန္ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ “ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း” ဆိုသည္မွာ သ ဘာဝေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မျဖစ္ ပြားမီအခ်ိန္ကထက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို ပိုမိုခုိင္မာေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤ အေတြးအေခၚအေပၚအေျခခံ၍ ဂ်ပန္အစိုးရအေနျဖင့္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံအသစ္မ်ားကို ေရႀကီးစဥ္ကာလကထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံထက္ ပိုမို ေတာင့္တင္းခုိင္မာေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံ ကိန္းေပါင္း(၈၄၆)ခုကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၁၇)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝ၁)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၉)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္ အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၅၄)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့ မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါ သည္။