ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ဧရာဝတီႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ စာသင္ေက်ာင္းငါးေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ လမ္းတစ္လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၇၇,၈၂၈ ေထာက္ပံ့မႈ
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၈) ရက္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး Mr. Tateshi HIGUCHI ႏွင့္ ဧရာဝတီႏွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးတို႔မွ ေဆာက္ လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒တို႔သည္ စီမံကိန္းေျခာက္ခုအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ(၈)ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။ အဆိုပါသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ၎၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ စုစုေပါင္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၇၇,၈၂၈) ကို ေထာက္ပံ့ေပးသြား မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားမွာ-

၁။ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္၊ ရွင္ပင္သာေလ်ာင္း-မဲဇလီေတာ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၁,၁၂၆)၊
၂။ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ စည္သာေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝ၇,၂၁၄)၊
၃။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကာအင္းေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံ ကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ဝ,၁၆၂)၊
၄။ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ သာယာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၂,၃၂၆)၊
၅။ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၉,၈၇၅) ႏွင့္
၆။ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕မ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၇,၁၂၅) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ရွင္ပင္သာေလ်ာင္းေက်းရြာႏွင့္ မဲဇလီေတာေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းသည္ ေျမသားလမ္းျဖစ္၍ ေျခာက္ေသြ႕ေသာရာသီမ်ား ၌ သာသြားလာႏုိင္ၿပီး မိုးရာသီတြင္ ရႊံ႕ႏြံထူထပ္ေသာလမ္းျဖစ္လာၿပီး ပ်က္စီးလာေသာေၾကာင့္ သြားလာရန္ ခက္ခဲပါသည္။ ထိုသို႔ခက္ခဲေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအေျခအေနေၾကာင့္ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ မိုးရာသီ သီးႏွံထြက္ ကုန္မ်ားကို အျခားေနရာမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ တဆက္တည္းမွာပင္ မိသားစုမ်ား၏ ဝင္ေငြမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာရပါသည္။ အဆုိပါ အခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက ေရျပြန္(၁၁)ခု ပါဝင္ေသာ (၃.၄၅ ကီလို မီတာ) အရွည္ရွိသည့္လမ္းကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်းရြာ(၉)ရြာမွ ေဒသခံျပည္သူ(၅,ဝ၈ဝ)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

စည္သာေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရႀကီးမႈုဒဏ္ခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္း ေဆာင္တစ္ေဆာင္မွာ (၉)ရက္တိုင္ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ၿပီး ဆိုးရြားစြာပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းႏွင့္ ရြာသူရြာသား မ်ားမွာ ေက်ာင္းေဆာင္အသစ္ေဆာက္လုပ္ရန္ ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အဆိုပါ ေက်ာင္းေဆာင္တြင္ပင္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားေနရပါသည္။ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခုျဖစ္လာ ေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၆)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁၂၅)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုနည္းတူစြာ ၾကာအင္းေက်းရြာအေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းရွိ စာသင္ခန္းအခ်ိဳ႕မွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ အသုံးျပဳ၍ မရေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဦးေရ(၇ဝ)ေက်ာ္သည္ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းအတြင္း၌ ပညာ သင္ၾကားၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း (၈)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္ လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၅၇၂)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သာယာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)ရွိ ေက်ာင္းေဆာင္မွာ ၿပိဳက်လုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီး ဆိုးရြားစြာေဆြးေျမ႕ေနေသာ တုိင္မ်ားေၾကာင့္ သစ္သားမ်ားျဖင့္ေထာက္ကန္ေပးထားရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဆုိပါေက်ာင္းေဆာင္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနရပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဦးေရ မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဦးေရ(၆ဝ)ေက်ာ္သည္ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းတြင္း၌ ပညာသင္ၾကားၾကရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္း တြင္ သင့္ေတာ္ေသာစာသင္ခန္းမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ ဆ႒မတန္းႏွင့္ သတၱမတန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအသစ္မ်ားကို ေက်ာင္းအပ္လက္ခံႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။ အဆိုပါ အခက္အခဲကိုေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၆)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိ ေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သား(၅၄၂)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းေဆာင္မွာ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားမွ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းစီ၏ အရြယ္အစားမွာ အစိုးရမွသတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းထက္ ေသးငယ္ေနပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဦးေရ(၆ဝ)ေက်ာ္သည္ က်ပ္တည္းေသာ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းအတြင္းတြင္ ပညာ သင္ၾကားေနၾကရပါသည္။ အဆိုပါ အခက္အခဲကိုေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၆)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၃၁၆)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ၿမိဳ႕မ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)ရွိ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္မွာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ဆိုးရြားစြာေဆြးေျမ႕ေနပါသည္။ အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္၏ နံရံမ်ားေပၚတြင္အက္ေၾကာင္းမ်ား၊ မိုးယိုေန ေသာေခါင္မိုးႏွင့္ ေဆြးေျမ႕ေနေသာတုိင္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း သင့္ေတာ္ေသာ စာသင္ခန္းမ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္း သူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကရပါသည္။ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ေက်ာင္းပတ္ ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၆)ခန္း၊ သန္႕စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံ ပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား((၆၁၆)ဦး အက်ိဳး ခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံကိန္း ေပါင္း(၈၅၇)ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၂၇)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝ၁)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၉)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အ အံု စီမံကိန္းေပါင္း(၅၅)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ား သည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရိွပါသည္။