ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ စာသင္ေက်ာင္းငါးေက်ာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅၄,ဝ၇၈ ေထာက္ပံ့မႈ
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၄) ရက္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာဂ်ပန္သံ႐ုံး သံမွဴး Ms. Tomoko YOSHIHIRO ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီးတို႔မွ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒တို႔သည္ စီမံကိန္းေျခာက္ခုအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ(၁၄)ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္။ အဆိုပါ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအရ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ၎၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ စုစုေပါင္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅၄,ဝ၇၈) ကို ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားမွာ-

၁။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာ ေရးသင္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ဝ,၃၁၂)၊
၂။ ကယားျပည္နယ္၊ ဒီေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါကမီးေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ဝ,၆၇၄)၊
၃။ ကယားျပည္နယ္၊ ဒီေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္၊ ပူဖါးေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၃,၂၄၃)၊
၄။ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္၊ ေပၚသစ္ေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ဝ,၇၃၆)၊
၅။ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားကုန္းေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၅,၄၁၃) ႏွင့္
၆။ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကာဂရက္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၃,၇ဝဝ) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မၾကာမီအတည္ျပဳျပ႒ာန္းမည့္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာ ေရးဥပေဒသစ္ကို သက္ဆိုင္ရာအက်ဳံးဝင္လုပ္ငန္းက႑မ်ားတြင္ စတင္က်င့္သုံးေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ လုပ္ငန္း ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးသင္တန္းမ်ားကို ေပး အပ္ရန္လိုအပ္လာပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သက္ဆုိင္ရာအစိုးရဌာနႏွင့္ ၄င္း၏မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ေဘး အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ေခတ္မီလုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ားပို႔ ခ်ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္အစိုးရက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အႀကီးဆုံးစက္မႈဇုန္တစ္ခုျဖစ္ေသာ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သုံးထပ္သံကူကြန္ကရစ္ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္သင္တန္းတက္ေရာက္မည့္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္(၄,၁၉ဝ)ဦးတို႔ တုိက္႐ိုက္အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကယန္းလူမ်ိဳးမ်ားေနထုိင္ေသာ ေဒါကမီးေက်းရြာသည္ ကယားျပည္နယ္၊ ဒီေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ေဒါကမီး ေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတြင္ စာသင္ခန္းမ်ားမလုံေလာက္ေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ယာယီေဆာင္ႏွစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါယာယီေဆာင္မ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာနံရံမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာ က်က္မရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အတြင္း ေလဒဏ္မိုးဒဏ္မ်ား ထိခိုက္ခံစား ရပါသည္။ သတၱမတန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားသစ္မ်ားအား ေက်ာင္းအပ္စတင္ လက္ခံေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းတြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာစာသင္ခန္းမရွိပါ။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၄)ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၂၅၂)ဦး အကိ်ဳးခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒီေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည့္ ပူဖါးေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်းရြာသူ ရြာသားမ်ားမွ ဝါးျဖင့္ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ရွိၿပီး စာသင္ခန္းတစ္ခန္းစီ၏ အရြယ္အစားမွာ အစိုးရမွသတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံညႊန္းထက္ ေသးငယ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေလဒဏ္မိုးဒဏ္ ထိေတြ႕ခံစားရသည့္ က်ပ္တည္းေသာစာသင္ခန္းမ်ားအတြင္း၌ ပညာသင္ၾကားေနရပါသည္။ အဆိုပါ အခက္အခဲကိုေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၂)ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ျဖစ္ပါ သည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁၆ဝ)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေပၚသစ္ေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)သည္ ငဝန္ျမစ္ႏွင့္ကပ္လ်က္တြင္ တည္ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ ေရတုိက္စားမႈႈ ေၾကာင့္ ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈမ်ား ရွိပါသည္။ ေရနစ္ျမဳပ္မႈအႏၱရာယ္ရွိလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ျဖင့္ အနီးရွိကုန္းေျမျမင့္သို႔ ေက်ာင္းေနရာေျပာင္းကာ စာသင္ခန္း(၃)ခန္းပါဝင္ေသာ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္ လုပ္ရန္လ်ာထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စာသင္ခန္းမလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၆)ခန္း၊ သန္႔စင္ ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိ ေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္ လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၁၅၈)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားကုန္းေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)သည္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္(၂၄)ရြာတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားေသာ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ တက္ ေရာက္ၿပီးစီးလာေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဤအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)တြင္ တက္ေရာက္ၾကရပါသည္။ ေက်ာင္းေဆာင္ႏွစ္ေဆာင္တြင္ စာသင္ခန္း(၈)ခန္း၊ ယာယီေဆာင္တစ္ေဆာင္တြင္ စာသင္ခန္း(၁)ခန္းရွိေသာ္လည္း စာသင္ခန္းမ်ားမလုံေလာက္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁၂၃)ဦးသည္ အနီးရွိဘာသာေရးေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ ပညာသင္ၾကားၾကရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယာယီေဆာင္ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ အကာအရံမရွိေသာေၾကာင့္ မိုးရာသီကာလတြင္ ေလဒဏ္ မိုးဒဏ္မ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲကို ေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၅)ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ထစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္း သူေက်ာင္းသား(၅၄ဝ)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ၾကာဂရက္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)တြင္ ေက်ာင္းေဆာင္(၄)ေဆာင္ရွိပါသည္။ ထိုေက်ာင္းေဆာင္ေလး ေဆာင္မွ ေက်ာင္းေဆာင္ေဟာင္းႏွစ္ေဆာင္မွာ နံရံတစ္ျခမ္းသာရွိၿပီး အကာအရံမရိွပါ။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ စာသင္ခန္းမ်ားမလုံေလာက္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္မ်ားတြင္သာ ပညာသင္ၾကားေနရပါ သည္။ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၅၉)ဦးသည္ ယခုလက္ရွိတြင္ အနီးရွိဘာသာေရးအေဆာက္အအုံတစ္ခုအတြင္း၌ ပညာ သင္ၾကားၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၆)ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂအျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္း ေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၄၇၈)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံကိန္း ေပါင္း(၈၆၃)ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၃၂)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝ၁)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အ အံု စီမံကိန္းေပါင္း(၅၅)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ား သည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရိွပါသည္။