ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီးတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၉၇,၇၆၄) တန္ဖိုးရွိ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံကူညီျခင္း
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၄) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ပန္းၿမိဳင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး မူလ တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၉၇,၇၆၄) ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

အထက္ပါစီမံကိန္းအတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၂၄)ရက္ေန႔ တြင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံ႐ံုးမွ ပထမအတြင္းဝန္ Mr. Hiroki KUNII ၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေဒၚဂါ့မိုးျမတ္ျမတ္သူ၊ ေညာင္တုန္းျမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအုန္းလြင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမွ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကပါသည္။

ေအာင္ပန္းၿမိဳင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအေရအတြက္ မ်ားျပား လာမႈေၾကာင့္ ပင္မေက်ာင္းေဆာင္အျပင္ ယာယီစာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္သင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆုိပါယာယီေက်ာင္းေဆာင္မွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေရေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အတန္း(၉) တန္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁၂ဝ)ဦးသည္ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းအတြင္း၌ ပညာသင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရက ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ စာသင္ခန္း(၅)ခန္း၊ စႀကႍလမ္းႏွင့္ ေက်ာင္းပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္ သံကူကြန္ကရစ္ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္း ေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁၂ဝ)ဦးတို႔ အက်ိဳးခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ထို႔အတူဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့ေသာေဘး အႏၲရာယ္မ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားရယူကာ “ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း” ဆိုေသာ အယူအဆကို တစ္ကမၻာလုံး၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစရန္ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ “ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း” ဆိုသည္မွာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ မျဖစ္ပြားမီအခ်ိန္ကထက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို ပိုမိုခုိင္မာေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအေတြးအေခၚအေပၚ အေျခခံ၍ ဂ်ပန္အစိုးရအေနျဖင့္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံအသစ္မ်ားကို ေရႀကီးစဥ္ကာလက ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံထက္ ပိုမို ေတာင့္တင္းခုိင္မာေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံ ကိန္းေပါင္း(၈၆၆)ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၃၅)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝ၁)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံအ ေဆာက္အအံု စီမံကိန္းေပါင္း(၅၅)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ကူညီခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ သည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။