ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ သဘာဝေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ စာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံကူညီျခင္း
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၇) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ စီမံကိန္းႏွစ္ခုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၃၆၄,၇၈၉) ေပးအပ္ခဲ့ရာ အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားမွာ-

၁) ခ်င္းျပည္နယ္၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ လုိင္လင္းပီေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉၈,၂၈၇) ႏွင့္
၂) ခ်င္းျပည္နယ္၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ စခုိင္းေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၆,၅ဝ၂) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေဖာ္ျပပါစီမံကိန္း(၂)ခုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရသို႔ ေရေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းေပါင္း(၄၉၃) ေက်ာင္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံခဲ့ေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပါသည္။

အထက္ပါစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားမ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၅) ႏွင့္ (၂၇) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ံုး က ဒုတိယအတြင္းဝန္ Mr. Keisuke AMIMOTO ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လူမႈေရးရာဝန္ႀကီး ဦးေပါင္လြန္းမင့္ထန္၊ ေဆာက္ လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါ သည္။

လုိင္လင္းပီေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းေဆာင္ေဟာင္းမွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တုိင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အသုံးျပဳၿပီးေသာ သစ္သားမ်ားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ယာယီေက်ာင္းေဆာင္ရွိ က်ပ္တည္းေသာ စာသင္ခန္းတစ္ခန္းအတြင္း၌ ခက္ခဲစြာပညာ သင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၆)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံ ပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါ သည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၆၂၅)ဦး အက်ိဳးခံစား ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

စခုိင္းေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းေဆာင္မွာလည္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္း ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရပါသည္။ ေက်ာင္းေဆာင္မွာ ၿပိဳက်လုနီးပါးျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္း သူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာသင္ခန္းမလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္အတြင္းတြင္ ပညာဆက္လက္ သင္ၾကားခဲ့ၾကရပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲကို ေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ ေရးအစီအစဥ္အရ စာသင္ခန္း(၅)ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ား၊ ေရေထာက္ပံ့မႈစနစ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံ ပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါ သည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၇၇)ဦး အက်ိဳးခံစားရ မည္ျဖစ္ပါ သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ထို႔အတူဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့ေသာေဘး အႏၲရာယ္မ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားရယူကာ “ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း” ဆိုေသာ အယူအဆကို တစ္ကမၻာလုံး၌ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစရန္ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ “ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း” ဆိုသည္မွာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ မျဖစ္ပြားမီအခ်ိန္ကထက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို ပိုမိုခုိင္မာေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ဤအေတြးအေခၚအေပၚ အေျခခံ၍ ဂ်ပန္အစိုးရအေနျဖင့္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးအစီ အစဥ္အရ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံအသစ္မ်ားကို မုန္တုိင္းမတုိက္မီကာလက ထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းအ ေဆာက္အအုံထက္ ပိုမိုေတာင့္တင္းခုိင္မာေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံ ကိန္းေပါင္း(၈၆၆)ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၃၅)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝ၁)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းေပါင္း(၅၅)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ကူညီခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ ခိုင္မာလာ ေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။