ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီးတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆၈,၅၄၂) တန္ဖိုးရွိ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန(ခြဲ)တစ္ခု ေထာက္ပ့ံကူညီျခင္း
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၄) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အုန္းပင္ေက်းရြာအုပ္စု ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၆၈,၅၄၂) ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ(၄) ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ံုး ဒုတိယအတြင္းဝန္ Mr. Keisuke AMIMOTO ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းဦး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အုန္းပင္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန(ခြဲ)ကို ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ေက်းရြာ(၄)ရြာမွ ရြာသူ ရြာသားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေဆာက္အအုံသည္ ဆုိး ရြားစြာယိုယြင္းပ်က္စီးေနေသာေၾကာင့္ လူနာမ်ားမွာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေနစဥ္ ေလဒဏ္မိုး ဒဏ္မ်ား ထိေတြ႕ခံစားခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ က်န္းမာေရးဌာနမွာလည္း ဝန္ထမ္းအိမ္ယာႏွင့္ ေဆးဝါးသုံးကိရိယာမ်ား မလုံ ေလာက္မႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ က်န္းမာသန္႔ရွင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုး ရက ပရိေဘာဂအျပည့္အစုံ၊ ေဆးဝါးသုံးကိရိယာမ်ား၊ ျခံစည္း႐ုိးမ်ားပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာန(ခြဲ)တစ္ခုႏွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာတစ္လုံးတို႔ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြ ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ ဤ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်းရြာ(၄)ရြာမွ ေဒသခံျပည္သူ(၃,၁၁၄)ဦးတို႔ အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံ ကိန္းေပါင္း(၈၆၆)ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၃၅)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝ၁)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံအ ေဆာက္အအံု စီမံကိန္းေပါင္း(၅၅)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ကူညီခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ သည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။