ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ လမ္းတစ္လမ္းေထာက္ပ့ံကူညီျခင္း
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၈) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္ေမာက္ေက်းရြာလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ ျခင္းစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၃၆,၄၇၅) ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္ေမာက္ေက်းရြာလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္းအတြက္ နတ္ေမာက္ေက်းရြာလမ္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္ သံ႐ံုးမွ ဒုတိယအတြင္းဝန္ Mr. Keita IWASE ၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ၊ ေအာင္လံျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ဆင္ေပါင္၀ဲျမဳိ႕နယ္အမ်ိုးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦး၀င္းျမင့္၊ ေအာင္လံျမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္ထူးျမင့္၊ ေအာင္လံျမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအးေက်ာ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ ၾကပါသည္။

နတ္ေမာက္ေက်းရြာေျမသားလမ္းသည္ ပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာ (၁၆) ရြာမွ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ နာမက်န္းလူနာမ်ားကို ေဆးရုံေဆးခန္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ားကို အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ မုိးရာသီတြင္ ရႊံ႕ႏြံထူထပ္ၿပီး ျဖတ္သန္းသြားလာရန္ အလြန္ခက္ခဲေသာေႀကာင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း သည္ အထက္တန္းအဆင့္သို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ပါ။ အဆုိပါ အခက္အခဲကို ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရက ၃.၅ ကီလိုမီတာအ႐ွည္ရွိေသာ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းခင္းရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါ သည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာ (၁၆) ရြာမွ ေဒသခံျပည္သူ (၇,၃၁၇) ဦးတို႔ အက်ဳိးခံစားရၿပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးတို႔အတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာ မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး စီမံကိန္းေပါင္း(၈၆၆)ခုကိုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၃၅)ခု၊က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝ၁)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၅၅)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ကူညီခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာ လာေစလိမ္႔မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။