ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီးတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၄၇,၃၈၉) တန္ဖိုးရွိ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံကူညီျခင္း
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၄) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ ကတုတ္အမွတ္(၁) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၄၇,၃၈၉) ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ(၁၄)ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ံုးမွ တတိယ အတြင္းဝန္ Ms. Ayano SUZUKI ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးညြန္႔ေရႊ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒၚညြန္႔ညြန္႔ေဌး၊ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘုန္းျမင့္ေအာင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမွ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား သိသာစြာမ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ကတုတ္အမွတ္(၁) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းေဆာင္(၄)ေဆာင္၌ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံး မထားရွိႏုိင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ဦးေရ(၁ဝဝ)ေက်ာ္သည္ ပ်က္စီးလြယ္ေသာ ယာယီတဲတစ္လုံးအတြင္း၌ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပ့ံ ေရးအစီအစဥ္အရ စာသင္ခန္း(၁ဝ)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁,၄၆၂)ဦးတို႔ အက်ိဳးခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံ ကိန္းေပါင္း(၈၆၆)ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၃၅)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝ၁)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံအ ေဆာက္အအံု စီမံကိန္းေပါင္း(၅၅)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ကူညီခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါ သည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။