ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ေရေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရသည့္ စာသင္ေက်ာင္း(၃)ေက်ာင္း
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၆) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၃၄,၈၄၁) ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။

၁) မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊ ျခင္ပစ္ကုိင္းေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈၃,၁၁၃)၊
၂) မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊ ပြင့္ေတာက္ေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ ေရးစီမံကိန္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၁၁,၇၁၄) ႏွင့္
၃) မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊ ငလဲေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၄ဝ,ဝ၁၄) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေဖာ္ျပပါစီမံကိန္း(၃)ခုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရသို႔ ေရေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းေပါင္း(၄၉၃) ေက်ာင္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ ေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပါသည္။

အထက္ပါစီမံကိန္း(၃)ခုအတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားမ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၅ ႏွင့္ ၁၆ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္၌ အသီးသီးက်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ံုးမွ ဒုတိယအတြင္းဝန္ Mr. Satoshi NISHIZAWA ၊ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ေအး မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လူမႈေရးဝန္ႀကီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားမွ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျခင္ပစ္ကိုင္းေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းသည္ ေျမနိမ့္ပိုင္းတြင္တည္ရွိေသာေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းသည္ ေရ ႀကီးမႈဒဏ္မ်ားကို ကာလၾကာရွည္စြာရင္ဆုိင္ခဲ့ရပါသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ စာ သင္ေက်ာင္းေဆာင္ထိခုိက္ခဲ့ၿပီး ဆိုးရြားစြာပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအားလုံးသည္ အဆိုပါ ပ်က္စီးေနေသာ ေက်ာင္းေဆာင္အတြင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ ေကာင္းမြန္လုံၿခဳံေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ ခု ဖန္တီးေပးရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၅)ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ တစ္ ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား(၃၆)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ပြင့္ေတာက္ေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းေဆာင္မွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေရႀကီးမႈဒဏ္ေၾကာင့္ လုံးဝ ပ်က္စီးသြားခဲ့ပါသည္။ ယာယီေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း စာသင္ခန္းမ်ား လုံေလာက္မႈမရွိခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အတန္းေျခာက္တန္းမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အနီးရွိဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ ၾကားခဲ့ၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၆)ခန္း၊ ေလွ်ာက္လမ္း၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းပရိေဘာဂအျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၉၂)ဦး အက်ိဳး ခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အလားတူစြာ ငလဲေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းေဆာင္(၂)ေဆာင္မွာ ေပ(၂ဝ)ထိျမင့္တက္ခဲ့ ေသာ ေရေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ရၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္မွာ ၿပိဳက်လုနီးပါးျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင့္ေတာ္ေသာ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားမရွိသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အဆိုပါေက်ာင္းေဆာင္ မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကရပါသည္။ အဆိုပါ အခက္အခဲကိုေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၈)ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္း မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁၂ဝ)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ထို႔အတူ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့ေသာေဘး အႏၲရာယ္မ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားရယူကာ “ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း” ဆိုေသာ အယူအဆကို တစ္ ကမၻာလုံး၌ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစရန္ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ “ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း” ဆိုသည္မွာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မျဖစ္ပြားမီ အခ်ိန္ကထက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို ပိုမိုခုိင္မာေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအေတြး အေခၚအေပၚအေျခခံ၍ ဂ်ပန္အစိုးရအေနျဖင့္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ ေက်ာင္းအ ေဆာက္အအုံအသစ္မ်ားကို ေရႀကီးစဥ္ကာလကထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံထက္ ပိုမိုေတာင့္တင္း ခုိင္မာေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံကိန္းေပါင္း(၈၆၆)ခုကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၃၅)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝ၁)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံ ကိန္းေပါင္း(၅၅)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ ရိွပါသည္။