ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ေက်းရြာလမ္းမ်ားလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၆) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ တာမလိုေက်းရြာႏွင့္ တာပတ္ေက်းရြာ(အေနာက္) လမ္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၁၁,၈၅၇) ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာလမ္းႏွစ္လမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းစီမံကိန္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္ သံ႐ံုးမွ တတိယအတြင္းဝန္ Ms. Satoko ISHIMARU ၊ မအူပင္ျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မိုး၊ က်ိဳက္လတ္ျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်၊ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

တာမလိုေက်းရြာႏွင့္ တာပတ္ေက်းရြာ(အေနာက္)တြင္တည္ရွိေသာ လမ္းႏွစ္လမ္းသည္ မအူပင္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေသာ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားပါသည္။ အဆိုပါလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ား သည္ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ လူနာမ်ားကို ေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို အနီးဆုံးေက်းရြာရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳ ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါလမ္းမ်ားသည္ မိုးရာသီတြင္ ရႊံ႕ႏြံထူထပ္ၿပီး ျဖတ္သန္းသြားလာရန္ခက္ခဲေသာ ေၾကာင့္ အေရးေပၚလူနာအခ်ိဳ႕ အခ်ိန္မီကုသမႈမရရွိခဲ့သည့္အတြက္ အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲကို ေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက တာမလိုေက်းရြာအတြက္ သံကူကြန္ကရစ္တံတားငယ္တစ္ခုႏွင့္ ေရျပြန္(၂)ခု ပါဝင္ေသာ (၅၈၅)မီတာအရွည္ရွိသည့္ ကြန္ကရစ္လမ္းႏွင့္ တာပတ္ေက်းရြာ(အေနာက္)အတြက္ (၈၂၇)မီတာအရွည္ရွိေသာ ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ားခင္းရန္အတြက္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာ(၁၂) ရြာမွ ေဒသခံျပည္သူ(၆,၆၅ဝ)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး စီမံကိန္းေပါင္း(၈၆၆)ခုကိုေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၃၅)ခု၊က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝ၁)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၅၅)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာစီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ကူညီခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာ လာေစလိမ္႔မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။