ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စာသင္ေက်ာင္းသံုးေက်ာင္းေထာက္ပ႔ံကူညီျခင္း
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၃ဝ) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စီမံကိန္း(၃)ခုအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂၉ဝ,၄၈ဝ) ေပးအပ္ခဲ့ရာ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားမွာ-

၁) ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္ ေတာ္လႆေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၉၈,၅၄ဝ)
၂) ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္ ေခ်ာင္းသံုးခြေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၀၁,၆၈ဝ) ႏွင့္
၃) ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္အုိင္ေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၉၀,၂၆ဝ) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေဖာ္ျပပါစီမံကိန္း(၃)ခုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရသို႔ ေရေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းေပါင္း(၄၉၃) ေက်ာင္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံခဲ့ေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပါသည္။

အထက္ပါစီမံကိန္းမ်ား၏ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားမ်ားကို ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၉)ရက္ႏွင့္ (၃ဝ)ရက္ေန႔ မ်ားတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ံုးက ပထမအတြင္းဝန္ Mr. Wataru SUZUKI ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား ႏွင္႔ေကာ္မတီအဖြဲ႕ ဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေတာ္လႆေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္ ယာယီေက်ာင္းေဆာင္အပါအဝင္ ေက်ာင္းေဆာင္ နွစ္ေဆာင္ရိွပါသည္။ ၂ဝ၁၅ ေရလႊမ္းမိုးမႈဒဏ္ေၾကာင့္ ယာယီေက်ာင္းေဆာင္ႏွင့္ေခ်ာင္းကူးတံတားပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ ယာယီေက်ာင္းေဆာင္ပ်က္စီးခဲ့သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား က်န္ရိွေနေသာေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ တည္းတြင္ က်ပ္တည္းစြာပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကရသည္။ တံတားပ်က္စီးသြားသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား လမ္းမႀကီးမွေက်ာင္းသို႔ကူးရာတြင္ အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲကိုေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အစုိးရ က စာသင္ခန္း(၅)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္ႏွင့္ ကြန္ကရစ္တံတားတစ္စင္း ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ေက်ာင္းရွိေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား (၃၆၉)ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမ(၁၄)ဦးတို႔ အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေခ်ာင္းသံုးခြေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းရိွေက်ာင္းေဆာင္သည္ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ေရလႊမ္းမႈေၾကာင့္ ၾကမ္းခင္း မ်ားႏွင့္ နံရံမ်ားပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ရိွေသာ ေက်ာင္းေဆာင္တြင္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းအနီးရိွဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကရပါ သည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအသံုးျပဳေနေသာ သန္႔စင္ခန္းမွာလည္း ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ား ေကာင္းမြန္လုံၿခဳံစြာပညာသင္ၾကားႏုိင္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရက စာသင္ခန္း(၅)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းႏွင့္ သန္႔ စင္ခန္း ဆက္သြယ္ေသာေလွ်ာက္လမ္း ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းသည္ ေက်ာင္းရွိေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား (၁၉၃)ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမ(၆)ဦးတို႔ အက်ိဳး ခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာက္အုိင္ေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္တန္းေက်ာင္းရိွ ေက်ာင္းေဆာင္ႏွစ္ေဆာင္သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေရ လႊမ္းမႈ ၾကာရွည္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားမွာ ဆိုးရြားစြာပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ စာသင္ခန္း မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ ထိုအႏၲရာယ္ရိွေသာ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္စီတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဦးေရ (၁ဝဝ)ေက်ာ္သည္ က်ပ္က်ပ္တည္းတည္း ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကရပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အသံုးျပဳေန ေသာ သန္႔စင္ခန္းမ်ား မွာလည္းပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏သန္႕စင္ခန္းမ်ားကိုသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး အသံုးျပဳခဲ့ၾကရပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေကာင္းမြန္လုံၿခဳံစြာပညာသင္ၾကားႏုိင္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အစုိးရက စာသင္ခန္း(၆)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္း ေဆာင္တစ္ေဆာင္၊ သန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းႏွင့္သန္႔စင္ခန္း ဆက္သြယ္ေသာေလွ်ာက္လမ္း ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါ သည္။ စီမံကိန္းသည္ ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၂၃၆)ဦး ႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ(၈)ဦးတို႔ အက်ိဳးခံစားရ မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ထို႔အတူဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့ေသာေဘး အႏၲရာယ္မ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားရယူကာ “ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း” ဆိုေသာ အယူအဆကို တစ္ကမၻာလုံး၌ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစရန္ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ “ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း” ဆိုသည္မွာ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ မျဖစ္ပြားမီအခ်ိန္ကထက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို ပိုမိုခုိင္မာေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ဤအေတြးအေခၚအေပၚ အေျခခံ၍ ဂ်ပန္အစိုးရအေနျဖင့္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီ အစဥ္အရ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံအသစ္မ်ားကို ေရႀကီးစဥ္ကာလကထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းအေဆာက္ အအုံထက္ ပိုမိုေတာင့္တင္းခုိင္မာေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံ ကိန္းေပါင္း(၈၄၂)ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၁၄)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝဝ)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၉)ခု၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းေပါင္း(၅၄)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေဆာက္လုပ္ကူညီခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ ခိုင္မာလာ ေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။