ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ မြန္ျပည္နယ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂၁၄,၈၇ဝ) တန္ဖိုရွိ စာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္း ေထာက္ပ့ံကူညီျခင္း
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၉) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၂၁၄,၈၇ဝ) ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားမွာ-

၁) မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ သာသနာ့ေရာင္ျခည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၁ဝ,၆၅၈) ႏွင့္
၂) မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဇယ်ာသီရိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး မူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁ဝ၄,၂၁၂) တို႕ျဖစ္ၾကပါသည္။

အထက္ပါ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားမ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၉ ရက္ ေန႔တြင္ က်ိဳက္မေရာႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ံုးမွ တတိယအတြင္းဝန္ Ms. Ayano SUZUKI ၊ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ပအို႔ဝ္တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေဒၚစံဝင့္ခုိင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားမွ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါ သည္။

သာသနာ့ေရာင္ျခည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းတြင္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္မရွိေသာေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအေဆာက္အအုံကို စာသင္ခန္းမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာသာေရးအခမ္းအနား မ်ားရွိေသာအခါ ေက်ာင္းပိတ္ခဲ့ရပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္း စာသင္ခန္းမရွိေသာေၾကာင့္ က်ဥ္း ေျမာင္းေသာေနရာတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကရပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီး ရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၈)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္း ေဆာင္တစ္ေဆာင္ေဆာက္လုပ္ရန္ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကား ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁ဝ၁)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေဇယ်ာသီရိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရး မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္မွာ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ႕ေနခဲ့ ေသာ္လည္း အျခားစာသင္ေဆာင္မရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လုံၿခဳံမႈမရွိေသာ ၄င္းအေဆာက္ အအုံတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကရပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲကိုေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၈)ခန္း၊ သန္႔စင္ ခန္း(၅)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္ လုပ္ရန္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သား(၁၉၁)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံ ကိန္းေပါင္း(၈၆၆)ခုကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၃၅)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝ၁)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္ အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၅၅)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့ မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါ သည္။