ျမန္မာနိုင္ငံ စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ျကီးဌာနသို႕ အာမခံ က႑ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ စီမံခ်က္နွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပး ရွင္းလင္းျခင္း

၁။ ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႕တြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ State Minister for Financial Services ျဖစ္သူ H.E. Mr. Takao Ochi သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ျကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ျကီး H.E. U Maung Maung Win ထံသို႕ အစိုးရ - ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေရးဆြဲ ျပဳစုထားသည့္ “ျမန္မာနိုင္ငံ အာမခံ က႑ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ စီမံခ်က္ COMPASS for the Future of Myanmar’s Insurance Sector” ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့ျပီး ရွင္းလင္းေျပာျကားခဲ့ပါသည္။
(စီမံခ်က္ အဓိကအေျကာင္းအရာ)
(သတိျပဳရန္) တရားဝင္အမည္။ ။ Comprehensive Map of Proactive Assistance (COMPASS) for the Future of Myanmar’s Insurance Sector
အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား။ ။ Financial Services Agency, Japan International Cooperation Agency, General Insurance Association of Japan, General Insurance Rating Organization of Japan, Life Insurance Association of Japan, Foundation for the Advancement of Life & Insurance Around the world, Sompo Japan Nipponkoa Insurance, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Mitsui Sumitomo Insurance, Dai-ichi Life Insurance, Taiyo Life Insurance, Nippon Life Insurance

၂။ ဤစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ အာမခံက႑၏ ျပီးျပည့္စံုေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္ အကူျပဳျပီး နွစ္နိုင္ငံလံုးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ Win-Win ဆက္ဆံေရးကို ပိုျပီး ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္နိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

၃။ ဂ်ပန္နိုင္ငံအေနျဖင့္ ၁၉၉၀ျပည့္နွစ္မ်ားကတည္းက တည္ေဆာက္လာခဲ့သည့္ အာမခံက႑ဆိုင္ရာ နွစ္နိုင္ငံအျကား ယံုျကည္မႈမ်ားကို အေျခခံျပီး ျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွ နားလည္မႈနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႕ကို ရယူကာ ျမန္မာနိုင္ငံ အာမခံက႑ဆိုင္ရာ စနစ္ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရးနွင့္ စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အစိုးရ - ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းျပီး ေရးဆြဲထားသည့္ အေထာက္အပံ့ စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ စဥ္းစားထားပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ျကီးဌာနသို႕ အာမခံက႑ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ စီမံခ်က္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းနွင့္ပတ္သက္၍ (Financial Services Agency)