ျမန္မာနိုင္ငံသို႕ ေပးအပ္သည့္ အေထာက္အပံ့စီမံကိန္းအတြက္ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးလဲလွယ္ျခင္း

၂၀၁၈ခုနွစ္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန့တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံအမတ္ Mr. Ichiro MARUYAMA နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ျကီးဌာန ဒုတိယဝန္ျကီး ဦးဆက္ေအာင္တို႕သည္ ဂ်ပန္ယန္း ၅၅၄၉ သန္းတန္ဖိုးရွိသည့္ အေထာက္အပံ့ စီမံကိန္း “ဘ႑ာေရး ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း (Project for the Development of Financial Market Infrastructures)” အတြက္ စာခြ်န္လႊာလက္မွတ္ ေရးထိုးလဲလွယ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဤစီမံကိန္းအရ ျမန္မာနိုင္ငံဗဟိုဘဏ္၏ ေငြေျကးအရင္းအနွီးနွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသ ခံ လက္မွတ္ဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ (CBM-NET: ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ စတင္လည္ ပတ္) ၏ စြမ္းရည္မ်ားကို တိုးျမွင့္နိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေငြေျကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းနွင့္ ပံုစံကြဲျပားလာျခင္းတို႕ကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္အျပင္ နိုင္ငံတကာစံ ခ်ိန္စံနႈန္းမ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျပီး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျပီး ထိေရာက္မႈရွိသည့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေငြေျကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္မွာျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္ တည္ျငိမ္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးနိုင္ပါမည္။ ဤစီမံကိန္းမွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဘ႑ာေရး က႑တည္ျငိမ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျပီး တစ္ဖန္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လိုအပ္သည့္ ဘ႑ာေရး က႑ဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားနွင့္ စနစ္ကို ျမွင့္တင္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။