ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၆၆,၃ဝ၃) တန္ဖိုးရွိ စာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္း ေထာက္ပ့ံကူညီျခင္း
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၈) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁၆၆,၃ဝ၃) ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားမွာ-

၁) ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၅) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၁၇,၇၆၉) ႏွင့္
၂) ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊစက္ေက်းရြာ အမွတ္(၂) အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္ လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၄၈,၅၃၄) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

အထက္ပါ စီမံကိန္းႏွစ္ခုအတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားမ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ ေန႔တြင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံ႐ံုးမွ တတိယအတြင္းဝန္ Ms. Ayano SUZUKI ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသင္းလြင္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားမွ ေကာ္မတီဥကၠ႒ မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အမွတ္(၅) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားဦးေရ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ မ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး စာသင္ခန္းမလုံေလာက္သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ က်ပ္တည္းေသာေနရာမ်ား၌ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကရ ပါသည္။ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၈)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္း ပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ရံပုံေငြေထာက္ ပ့ံေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁,၈၄ဝ)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေရႊစက္ေက်းရြာ အမွတ္(၂) အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္မွာ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ႕ေန ေသာ္လည္း အျခားစာသင္ေဆာင္မရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ လုံၿခဳံမႈမရွိေသာ ၄င္းအေဆာက္အ အုံတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကရပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲကိုေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း(၄)ခန္း၊ သန္႔စင္ ခန္း(၄)ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္ လုပ္ရန္ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းတြင္ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိၾကေသာ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား(၂၁၄)ဦး အက်ိဳးခံစားၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံကိန္း ေပါင္း(၈၆၆)ခုကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၃၅)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂ဝ၁)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၄ဝ)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္အ အံုစီမံကိန္းေပါင္း(၅၅)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့မ်ား သည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္။