ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ေရေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရသည့္ စာသင္ေက်ာင္းေလးေက်ာင္း
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၃၀) ရက္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အေထာက္အပံ့အျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃၈၆,၉၂၉) ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ပါ သည္။

၁) ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အုတ္ဖိုၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္သုခေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၇၅,၆၆၄)၊
၂) ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ အုတ္ဖိုၿမိဳ႕နယ္၊ တက္ဆြဲေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံ ကိန္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈၉,၈၃၅)၊
၃) ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထန္းကုန္းေက်းရြာ အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ ေရးစီမံကိန္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈၁,၁၁၁) ႏွင့္
၄) ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းအိုေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရး စီမံ ကိန္း အေမရိကန္ေဒၚလာ (၈၂,၅၀၉) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

ေဖာ္ျပပါစီမံကိန္း(၄)ခုကို ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစိုးရသို႔ ေရေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းေပါင္း(၄၉၃) ေက်ာင္းထဲမွ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအပါအဝင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါစီမံကိန္း(၄)ခု၏လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားမ်ားကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ႏွင့္ ၃၀ ရက္ေန႔မ်ား တြင္ အုတ္ဖိုႏွင့္ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ အသီးသီးက်င္းပခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားမ်ားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ံုးက ပထမအတြင္းဝန္ Mr. Toshimichi KOGA ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ားမွ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေအာင္သုခေက်းရြာ အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္း၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္တည္ေဆာက္ထားေသာ ေက်ာင္းေဆာင္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၌ ဆုိးရြားေသာေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈဒဏ္ေၾကာင့္ လံုးဝပ်က္စီးသြားခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ စာသင္ခံုမ်ား၊ ထိုင္ခံုမ်ားအားလံုးႏွင့္ ေက်ာင္းအိမ္သာမ်ား ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ဆံုးရႈံးသြားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးသည္ အုတ္ဖိုၿမိဳ႕ရွိအျခားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ရြာအနီးတြင္ရွိေသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား၌ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးသည္အထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ အဆိုပါအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း (၅)ခန္း၊ ေက်ာင္းပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံႏွင့္ သန္႔စင္ခန္းမ်ားပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံ ကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းရွိေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား(၁၆၅)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ ပါသည္။

တက္ဆြဲေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းေဆာင္ေဟာင္းမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရႀကီးမႈဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ ယခင္ေရမႀကီးမီအခ်ိန္ကတည္းက စာသင္ခန္းမ်ားမွာ က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး ခန္းဖြဲ႔မ်ားလည္းမရွိေသာေၾကာင့္ ခက္ခက္ခဲခဲပညာသင္ၾကားခဲ့ရပါသည္။ ၄င္းအေျခအေနမ်ားကို တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း (၅)ခန္း၊ ေက်ာင္းပရိေဘာဂအျပည့္အစုံႏွင့္ သန္႔စင္ခန္းမ်ားပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ ေဆာင္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းရွိေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၁၂၃)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ ပါသည္။

ထန္းကုန္းေက်းရြာအေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းရွိ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရႀကီးမႈဒဏ္ေၾကာင့္ ေရေအာက္သို႔ (၄)ေပခန္႔ နစ္ျမဳပ္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းေဆာင္၏ နံရံမ်ားႏွင့္ အမိုးမ်ားတို႔တြင္ အေပါက္မ်ားစြာရွိၿပီး ၾကမ္းခင္းမွာလည္း ဆိုးရြားစြာယိုယြင္းပ်က္စီးေနေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ေလဒဏ္မိုးဒဏ္ခံကာ ပညာသင္ၾကားခဲ့ ရပါသည္။ ၄င္းအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း (၅)ခန္း၊ ေက်ာင္းပရိေဘာဂ အျပည့္အစုံ၊ ေလွ်ာက္လမ္းနွင့္ သန္႔စင္ခန္းမ်ားပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ ေဆာင္ေထာက္ပံ့ေပး ခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းရွိေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၇၀)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ ပါသည္။

မင္းအိုေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းရွိေက်ာင္းေဆာင္မွာလည္း ေရၾကီးမႈဒဏ္ေၾကာင့္ ေရေအာက္သို႔ (၅) ေပခန္႔ နွစ္ျမဳပ္ခဲ့ၿပီးဆိုးရြားစြာပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္မွာ ဆက္လက္ၿပီး အသံုးျပဳ၍မရေတာ့ပါ။ ထိုအခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရက စာသင္ခန္း (၅)ခန္း၊ ေက်ာင္းပရိ ေဘာဂ အျပည့္အစုံ၊ ေလွ်ာက္လမ္းနွင့္ သန္႔စင္ခန္းမ်ားပါဝင္ေသာ တစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေထာက္ပံ့ေပး ခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းရွိေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား(၈၆)ဦး အက်ိဳးခံစားရမည္ျဖစ္ ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားစြာ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ထို႔အတူဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့ေသာေဘး အႏၲရာယ္မ်ားမွ သင္ခန္းစာမ်ားရယူကာ “ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း” ဆိုေသာ အယူအဆကို တစ္ ကမၻာလုံး၌ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားေစရန္ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ “ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း” ဆိုသည္မွာ သ ဘာဝေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မျဖစ္ ပြားမီအခ်ိန္ကထက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို ပိုမိုခုိင္မာေကာင္းမြန္လာေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအေတြးအေခၚအေပၚအေျခခံ၍ ဂ်ပန္အစိုးရအေနျဖင့္ ၄င္း၏အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္အရ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံအသစ္မ်ားကို ေရႀကီးစဥ္ကာလကထိခုိက္ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံထက္ ပိုမို ေတာင့္တင္းခုိင္မာေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေသးစားစီမံကိန္းမ်ားေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံ ကိန္းေပါင္း(၈၄၂)ခုကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရးေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၄၁၄)ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းေပါင္း(၂၀၀)ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္စီမံကိန္းေပါင္း(၁၃၉)ခု၊ အေျခခံအေဆာက္ အအံုစီမံကိန္းေပါင္း(၅၄)ခုႏွင့္ အျခားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီမံကိန္းေပါင္း(၃၅)ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ ဤအေထာက္အပံ့ မ်ားသည္ လက္ရွိျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးကိုလည္း ပိုမိုတိုးတက္ခိုင္မာလာေစလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါ သည္။